ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Honoraria autorów i wykonawców za występ artystyczny a VAT

sobota, 10 września 2011 10:45

Honoraria autorów i wykonawców za występ artystyczny a VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Udokumentowane fakturą VAT i otrzymane przez podatnika, będącego zarówno twórcą, współtwórcą, jak i artystą wykonawcą w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, honorarium za występ artystyczny, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 1 września 2011 r.

Organ podatkowy rozstrzygnął w interpretacji następującą kwestię. Podatnik jest założycielem, liderem, wokalistą i kompozytorem zespołu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy, m. in. usługi polegające na wykonywaniu koncertów, na których prezentowane są utwory z repertuaru zespołu. Muzycy towarzyszący wykonawcy podczas występu oraz konieczny personel obsługi angażowany jest na podstawie umów cywilnoprawnych.

Odbiorcami usług są domy kultury, agencje kulturalne, urzędy miast, urzędy gmin, fundacje organizacje pożytku publicznego, agencje artystyczne, firmy itp. Warunki realizacji koncertu określa umowa, która w części dotyczącej wynagrodzenia obejmuje dwa elementy:

  • honorarium za występ artystyczny,
  • odpłatności za koszty przygotowania koncertu (o ile takowe występują) obejmujące: dojazd artystów, dowóz sprzętu, zakwaterowanie, wypożyczenie dodatkowych środków audio-wizualnych służących realizacji koncertu.

Kontrahentom wystawiane są dwie faktury VAT za koncert:

  • faktura VAT z opisem usługi „honorarium za występ zespołu” z zastosowaniem zwolnienia od podatku, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT,
  • faktura VAT z opisem „koszty przygotowania i obsługi koncertu” opodatkowana stawką podstawową VAT 23% (w przypadku gdy zachodzą takie okoliczności).

Zdaniem podatnika, wypełnia on znamiona art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. i może korzystać ze zwolnienia od podatku w części dotyczącej honorarium za występ. Jest bowiem założycielem, twórcą, liderem i wykonawcą zespołu. Korzysta z pełni praw autorskich i praw do artystycznego wykonywania utworów, których jest twórcą. Zespół w trakcie koncertów nie odtwarza kompozycji innych twórców czy wykonawców. Fakt angażowania na koncerty innych towarzyszących muzyków na umowy o dzieło, nie powinien stanowić w tym zakresie przeszkody.

Trudno bowiem przypuszczać aby intencją ustawodawcy dla którego podłożem zwolnienia od podatku usług kulturalnych była chęć upowszechniania dostępu do kultury, było ograniczenie zwolnienia jedynie do indywidualnie występujących artystów czy wykonawców. Stanowiłoby to istotną barierę dla organizatorów imprez kulturalnych, a ponadto swoisty i nieuzasadniony podział środowiska artystów i twórców.

Stanowisko podatnika potwierdza komentarz J. Zubrzyckiego zawarty w Leksykonie VAT 2011, który cytując orzeczenie NSA z dnia 22 kwietnia 2008 r. (FSK 580/07) pisze: „usługi twórców i artystów wykonawców oraz podmiotów współtworzących z nimi widowisko kulturalne (zajmujących się oprawą muzyczną, dźwiękiem, oświetleniem, kostiumami, scenografią itd.) realizowane w ramach działalności obiektów kultury (teatrów, sal koncertowych itp.) są zwolnione od podatku VAT z uwagi na to, że należy je uznać za usługi związane z kulturą. Celem bowiem unormowania, zwalniającego od podatku usługi kulturalne, jest objęcie zwolnieniem od podatku przede wszystkim szerokiego grona twórców kultury (twórców, artystów, aktorów, dźwiękowców, scenografów, kostiumologów itd.) świadczących swoje usługi w ramach funkcjonowania m. in. teatrów, sal koncertowych i innych obiektów kulturalnych, z wyłączeniem z tego zwolnienia usług organizatorów imprez kulturalnych” (Leksykon VAT 2011, UNIMEX 2011, str. 794).

Należy nadmienić, że podatnik podobną zasadę odpłatności za realizowane koncerty stosował również przed nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług wychodząc z założenia ze zwolnienie usług związanych z kulturą (poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy) dotyczyło honorarium za występ, a niekoniecznie dodatkowo ponoszonych kosztów jego realizacji finansowanych w uzgodnionych kwotach przez zlecającego (organizatora).

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

powrót VAT Honoraria autorów i wykonawców za występ artystyczny a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________