ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Rejestracja za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu częściowo odpłatnych przewozów pracowniczych

wtorek, 13 września 2011 10:50

Rejestracja za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu częściowo odpłatnych przewozów pracowniczych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wypowiedział się w sprawie sposobu ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej obrotu z tytułu przewozów pracowniczych zapewnianych pracownikom spółki i obowiązku wydania paragonu fiskalnego dokumentującego tę sprzedaż.

W opisanej sprawie podatnik zawarł z firmami świadczącymi usługi przewozu osób umowy na przewozy pracownicze. W związku z organizacją ww. przewozów, pracownicy spółki – korzystający z przewozów – partycypują częściowo w ich kosztach. Procedura zakupu, rozliczania i dokumentowania przewozów pracowniczych obejmuje następujące czynności:

  • zakup w danym miesiącu usług przewozu od ww. firm przewozowych (według zgłoszonego przez Spółkę zapotrzebowania), co dokumentowane jest fakturą VAT przewoźnika wystawioną na Zainteresowanego,
  • rozliczenie kosztów przewozów świadczonych przez zewnętrzne firmy przewozowe na poszczególnych pracowników korzystających z usług przewozu w danym miesiącu – według tras z ustaleniem odpłatności pracownika,
  • dokonanie – poprzez listę płac – imiennych potrąceń odpłatności pracownika za przewozy pracownicze, przy czym z uwagi na wielkość zatrudnienia w spółce (około 18.000 osób) wypłaty te dokonywane są w terminach na: 6, 8, 10 każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni),
  • wystawienie i zaksięgowanie zbiorczego dokumentu na odpłatności pracowników za przewozy pracownicze – który jest podstawą zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Podatnik jest uważany za podmiot dokonujący sprzedaży usług transportu osób (przewóz pracowników). Znajdzie więc zastosowane §4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, zgodnie z którym przedmiotowe usługi nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ich ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Podatnik ma więc obowiązek ewidencjonowania usług przewozów pracowniczych za pomocą kasy rejestrującej.

Każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w niniejszej sprawie dotyczy to sprzedaży na rzecz pracowników spółki) musi być zarejestrowana za pomocą kasy rejestrującej, poprzez wprowadzenie prawidłowych danych do kasy, wydruk paragonu i wydanie go nabywcy. Świadczenie usług przewozu pracowników do-z pracy, nawet jeżeli taki obowiązek podatnika wynika z postanowień zawartych w układzie zbiorowym nie może być traktowane jako jedna transakcja, gdyż podmiotem transakcji jest każdy pracownik spółki z osobna i każdą taką sprzedaż należy traktować oddzielnie.

Przepisy prawa podatkowego nie określają momentu, w którym dana transakcja powinna być zarejestrowana za pomocą kasy rejestrującej. Ustawodawca określił natomiast moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z wyjątkami. Na mocy art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Biorąc powyższe przepisy pod uwagę, podatnik zobowiązany jest do zarejestrowania sprzedaży na kasie rejestrującej i wydania paragonu fiskalnego każdemu pracownikowi korzystającemu z przewozów pracowniczych w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli w momencie potrącenia należności poprzez listę płac.

Reasumując, nie można zaewidencjonować obrotu z tytułu przewozów pracowniczych przy użyciu kasy rejestrującej, jednym zapisem łącznym i wydać przedstawicielowi nabywców jednego paragonu fiskalnego dokumentującego tę sprzedaż.

Podatnik zobowiązany jest do rejestrowania świadczonych usług transportu, osobno na rzecz każdego pracownika korzystającego z przewozów pracowniczych, za pomocą kasy rejestrującej i wydania oryginalnego paragonu fiskalnego nabywcy usługi – zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Świadczenie usług powinno być zarejestrowane za pomocą kasy rejestrującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.

powrót VAT Rejestracja za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu częściowo odpłatnych przewozów pracowniczych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________