ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Ewidencja przewozów pracowniczych na kasie fiskalnej

wtorek, 13 września 2011 10:48

Ewidencja przewozów pracowniczych na kasie fiskalnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czy częściowe pokrywanie przez pracowników kosztów przewozów pracowniczych powinno podlegać ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej? Na takie pytanie udzielił odpowiedzi  w interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Co do zasady w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, Minister Finansów, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Na mocy delegacji zawartej w powołanym przepisie, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 245, poz. 1807), w którym określił zwolnienia z obowiązku instalowania kas rejestrujących (uregulowania te pozostały niezmienione również w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2008 r.).

Zwolniona z obowiązku ewidencjonowania była w rozpatrywanym okresie sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia. W załączniku tym ustawodawca wymienił m.in. dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – poz. 34 załącznika.

Jednakże, w sytuacjach określonych w §4 rozporządzenia, bez względu na wysokość osiągniętych obrotów, zwolnień się nie stosuje. I tak, zgodnie z §4 pkt 2 rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia, czyli:

  • ex 60.21.2 – przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (radę m. (…) lub związek komunalny,
  • ex 60.21.42 – przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (radę m. (…) lub związek komunalny.

Ponieważ podatnik zawarł z firmami świadczącymi usługi przewozu osób umowy na przewozy pracownicze, w związku z organizacją przewozów, pracownicy spółki – korzystający z przewozów – partycypują częściowo w ich kosztach. Należy więc stwierdzić, iż podatnik dokonuje nabycia, a następnie sprzedaży (częściowej) usług przewozów pracowniczych swoim pracownikom.

Usługi świadczone przez spółkę nie zostały wymienione w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia, gdyż ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania korzystają usługi przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.(…) lub związek komunalny oraz usługi przewozów rozkładowych pasażerskich pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.(…) lub związek komunalny.

W praktyce uznaje się za prawidłową sytuację, w której częściowe koszty niektórych usług, mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę tych usług. Jest to możliwe, gdy wynika to wprost z umowy zawartej między stronami, cena odsprzedawanej usługi nie zmienia się w stosunku do kosztów jej zakupu oraz podmiot, który dokonuje sprzedaży, występuje w imieniu własnym.

Regulacje w przedmiotowej kwestii zawarto w VI Dyrektywie Rady z dnia 17 maja 1977 r. (Dz.U. UE L z 1977 r., Nr 145, poz. 1 ze zm.), jak i w obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L z 2006 r., Nr 347, poz. 1 ze zm.).Stosownie do dyspozycji przepisu art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE, w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

W myśl art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 r. ze zm.), przez przewóz regularny należy rozumieć publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601, z późn. zm.). Natomiast w myśl art. 4 pkt 9 ww. ustawy, przewóz regularny specjalny to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób.

Z kolei, w art. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (Dz.U. UE L z 1992 r. 74.1 ze zm.), zdefiniowano pojęcie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych.

Przewozy regularne są to usługi polegające na przewozie pasażerów w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, przy założeniu, że pasażerowie są zabierani na z góry określonych przystankach i dowożeni na z góry określone przystanki (art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia usługi, bez względu na to, przez kogo są organizowane, które polegają na przewozie określonych kategorii pasażerów z wyłączeniem innych pasażerów, w takim stopniu w jakim takie przewozy są wykonywane przy spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1, są uważane za usługi regularne. Usługi takie są nazywane dalej „specjalnymi usługami regularnymi”.

Specjalne usługi regularne obejmują:

  1. przewóz pracowników na trasie między miejscem pracy a miejscem zamieszkania;
  2. przewóz uczniów i studentów do instytucji edukacyjnych i powrót z tej instytucji;
  3. przewóz żołnierzy i ich rodzin między państwem pochodzenia a miejscem skoszarowania.

Fakt, że usługi specjalne mogą być zróżnicowane w zależności od potrzeb użytkowników, nie ma wpływu na zaliczenie ich do regularnych usług.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, że przewozy regularne specjalne są przewozami regularnymi, o których mowa w §4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących i w związku z tym nie mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Mając na uwadze powyższe przepisy Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, iż podatnik jest uważany za podmiot dokonujący sprzedaży usług transportu osób (przewóz pracowników). Znajdzie więc zastosowane §4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, zgodnie z którym przedmiotowe usługi nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ich ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Podatnik ma więc obowiązek ewidencjonowania usług przewozów pracowniczych za pomocą kasy rejestrującej.

Podstawą opodatkowania będzie kwota należna od pracowników z tytułu świadczenia usług dowozu pracowników pomniejszona o kwotę należnego podatku.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku podkreślić należy, iż rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 245, poz. 1807) obowiązywało do dnia 30 czerwca 2008 r. Od dnia 1 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 113, poz. 720), a przepisy mające zastosowanie w niniejszej sprawie otrzymały następującą treść.

Zgodnie z §2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W myśl §4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia.

Ponadto, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących wprowadzono przepis §4 ust. 2, zgodnie z którym przepis ust. 1 pkt 4-7 nie ma zastosowania do zwolnień wynikających z poz. 34 załącznika do rozporządzenia z wyjątkiem sytuacji, w których ma zastosowanie §3 ust. 6, lub podatnik utracił lub utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami rozporządzenia również z innego tytułu.

W poz. 34 załącznika wymienione zostały: dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Powyższe oznacza, iż – w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2008 r. – bezwzględny obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, w sytuacjach o których mowa w §4 ust. 1 rozporządzenia, nie ma zastosowania do zwolnień wynikających z poz. 34 załącznika do rozporządzenia, a więc do dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali, ale tylko i wyłącznie w stosunku do czynności wymienionych w §4 ust. 1 pkt 4-7 rozporządzenia.

powrót VAT Ewidencja przewozów pracowniczych na kasie fiskalnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________