ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kasa fiskalna u podatnika zwolnionego z VAT

czwartek, 15 września 2011 16:51

Kasa fiskalna u podatnika zwolnionego z VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej obciążeni są nie tylko podatnicy czynni, ale także zwolnieni od podatku VAT ze względu na przedmiot transakcji lub podmiot dokonujący czynności.

 

W orzeczeniu I SA/Bd 19/11 (orzeczenie jest prawomocne) Sąd potwierdził stanowisko Ministra Finansów. Podatniczka korzystała ze zwolnienia podmiotowego w zakresie usług fryzjerskich. Chciała upewnić się kiedy będzie miała obowiązek zainstalować kasę rejestrującą.

Uzasadniając interpretację organ podatkowy przywołał przepisy art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powołując się na ust. 1 tego przepisu stwierdził, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jednocześnie podatnicy, wobec których powstał obowiązek w zakresie stosowania kas rejestrujących, są obowiązani za pośrednictwem tych urządzeń ewidencjonować obrót i kwoty podatku należnego.

Organ podatkowy wyjaśnił, że opodatkowanie transakcji podatkiem VAT nie jest kryterium determinującym powstanie obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przedmiotowy obowiązek dotyczy bowiem również sytuacji, gdy czynności sprzedaży są zwolnione od podatku lub wykonuje je podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ww. ustawy.

Na fakt, że ustawodawca objął obowiązkiem wynikającym z zapisu art. 111 ust. 1 również podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT lub podatników zwolnionych od tego podatku, wskazuje jednoznacznie zapis art. 111 ust. 5 ww. ustawy. Przepis ten stanowi, że w przypadku, gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

W związku z powyższym w ocenie organu podatkowego zamiarem ustawodawcy jest objęcie obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz konkretnych nabywców, a mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych bez względu na to, czy dokonywane transakcje podlegają opodatkowaniu i czy są dokonywane przez podatników będących podatnikami podatku od towarów i usług, bowiem zgodnie z art. 15 ust. 1 podatnikami są (...) osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W przekonaniu Sądu obowiązek rejestracji obrotów przy pomocy kasy rejestrującej dotyczy nie tylko podatników czynnych (płacących VAT), ale również podatników zwolnionych od podatku od towarów i usług ze względu na przedmiot opodatkowania, jak i podatników zwolnionych podmiotowo na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Nie można - zdaniem Sądu - dokonać interpretacji powołanego wyżej przepisu bez uwzględnienia norm regulujących całą instytucję "rejestracji sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych".

Przy wyjaśnianiu treści przepisów w pierwszej kolejności zwykle sięga się do wykładni gramatycznej. Jest to wykładnia, która sprawdza się tam, gdzie przepis zawiera normę wewnętrznie spójną, wyraźną i nie pozostającą w funkcjonalnym związku, a tym bardziej w kolizji, z innymi normami zawartymi w akcie prawnym, gałęzi lub systemie prawa. (...) Tam gdzie wykładnia gramatyczna daje kontrowersyjne rezultaty powstaje potrzeba posłużenia się innymi recenzjami wykładni, w tym historyczną i celowościową (por. L Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002 r., s. 112; uchwała NSA z dnia 30 września 1996 r., OPK 18/96, NSA 1997/1/14; uchwała TK z dnia 26 marca 1996 r., W 13/95 i z dnia 18 czerwca 1996 r., W 19/95 - "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego" 1996, z. 2, s. 124 i z. 3, s. 225).

Mając na względzie powyższe niewątpliwie stwierdzić należy, że przepisy regulujące instytucję "rejestracji sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych" pozostają ze sobą w funkcjonalnym związku oraz, że zestawienie gramatycznej treści art. 111 ust. 1 z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT prima facie może sugerować zaistnienie kolizji pomiędzy tymi normami bowiem zgodnie z treścią ostatniego z przywołanych przepisów w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Wynika zatem z jego treści wprost, że instytucja rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy także podatników wykonujących czynności zwolnione od podatku (zwolnienie przedmiotowe) oraz podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe).

Zauważyć w tym miejscu trzeba, że zwrot kosztów poniesionych na zakup kasy w wysokości 90% kwoty nabycia przez podatników zwolnionych od VAT, następuje nie poprzez odliczenie od podatku, jak u podatników czynnych, u których występuje podatek należny do pomniejszenia (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT), ale poprzez zwrot bezpośredni na konto takiego podatnika, w terminie do 25 dnia od daty złożenia przez niego wniosku. Taka konstrukcja tej ulgi związana jest z oczywistym faktem, a mianowicie: brakiem u podatników zwolnionych przedmiotowo lub podmiotowo podatku należnego.

Skoro ustawodawca przewidział w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT zwrot 90% kwoty nabycia kasy fiskalnej dla podatników zwolnionych z VAT, to przyjąć należy, w przekonaniu sądu bez wątpliwości, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT dotyczy nie tylko podatników czynnych, ale i zwolnionych od tej daniny.
Gdyby uznać za prawidłowy wynik wykładni dokonanej przez skarżącą, to przepis art. 111 ust. 5 byłby przepisem martwym, nie zawierałby treści normatywnej znajdującej w praktyce zastosowanie.

Jeżeli masz pytania na temat obowiązku stosowania kas fiskalnych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Kasa fiskalna u podatnika zwolnionego z VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________