ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulga internetowa dla obojga małżonków

wtorek, 20 września 2011 13:40

Ulga internetowa dla obojga małżonków

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek, danych tylko jednego z małżonków nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi internetowej drugiego z nich, w sytuacji gdy oboje małżonkowie ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej. Tak uznał w wyroku z dnia 18 sierpnia 2011 r. WSA w Kielcach (I SA/Ke 321/11).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił decyzje organów podatkowych w sprawie prawa do skorzystania z ulgi internetowej.

Organ podatkowy I i II instancji wskazał, że w złożonym zeznaniu podatkowym PIT-37 podatnicy niesłusznie dokonali odliczenia od dochodu z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym ich miejscem zamieszkania. Na udokumentowanie wydatków podatnicy przedłożyli faktury VAT oraz potwierdzenia zapłaty wystawione jedynie na nazwisko podatniczki.

Organ wskazał na treść art. 26 ust. 1 pkt 6a i art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W kontekście tych przepisów wyjaśnił, że podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie. W przypadku odliczeń dokonywanych od dochodu, w tym odliczeń wydatków z tytułu korzystania z sieci Internet, każdy z rozliczających się wspólnie małżonków dokonuje odliczenia odrębnie, od uzyskanego przez siebie dochodu.

Zdaniem organów podatkowych, aby podatnik mógł odliczyć od swojego dochodu wydatki na użytkowanie Internetu, musi je udokumentować fakturą, na której będzie widnieć jego imię i nazwisko, jako nabywcy usługi. Brak takiego dokumentu pozbawia podatnika prawa do ulgi internetowej, z uwagi na niespełnienie warunku ustawowego, o którym mowa w art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe dotyczy zarówno podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie jak i łącznie z dochodami małżonka. Nie jest zatem trafny zarzut odwołania, że w przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do skorzystania z przedmiotowej ulgi zostały spełnione. W przedmiotowej sprawie nabywcą usługi, któremu przysługuje odliczenie od dochodu wydatków związanych z użytkowaniem sieci Internet, była jedynie małżonka.

 Organ odwoławczy nadmienił, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, a co za tym idzie - mają wyjątkowy charakter.

Na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej małżonkowie złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Wnieśli w niej o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, jako naruszającej prawo. W uzasadnieniu skarżący podnieśli, że wydatek z tytułu użytkowania Internetu dotyczy lokalu użytkowanego zamieszkałego przez obojga małżonków, w związku z powyższym zostały spełnione przesłanki określone w art. 26 ust. 1 pkt 6a i art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ww. ustawy oboje małżonkowie są podatnikami oraz spełniają warunki do uzyskania odliczenia wydatku z tytułu użytkowania sieci internetowej. Zdaniem skarżących, nie ma znaczenia na którego z małżonków – podatników - została wystawiona faktura odpowiadająca wymogom przepisów o podatku od towaru i usług, jeżeli we wspólnym miejscu zamieszkania użytkują sieć internetową i z tego tytułu ponoszą wydatki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przyznał rację podatnikom.

Zdaniem Sądu, warunkiem skorzystania z przedmiotowego odliczenia przez podatników podatku dochodowego jest kumulatywne wystąpienie następujących przesłanek:

  • poniesienie przez podatnika wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym jego miejscem zamieszkania oraz
  • udokumentowanie przedmiotowego wydatku fakturą w rozumieniu przepisów o VAT.

W ocenie Sądu, małżonkowie spełnili te warunki. Nie jest sporne, że w zeznaniu podatkowym PIT-37 zadeklarowali wspólny sposób opodatkowania dochodów. W zeznaniu tym jako wydatek poniesiony z tytułu użytkowania sieci Internet odliczyła kwotę 210,90 zł, natomiast J K – kwotę 549,10 zł.

Organy podatkowe zakwestionowały odliczenie dokonane przez małżonka, uznając, że przedstawione przez podatników faktury VAT zostały wystawione na nazwisko podatniczki.

Stanowisko to nie jest prawidłowe. Niekwestionowanym przez organy podatkowe są fakty, że małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, że wspólnie zamieszkują oraz że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. W toku postępowania podatkowego wyjaśnili, że oboje użytkują sieć internetową. Wysokość poniesionych przez wspólnie rozliczające się małżeństwo wydatków na korzystanie z Internetu w łącznej kwocie 826,68 zł została stwierdzona 12 fakturami VAT. A zatem nie powinno pozostawiać wątpliwości, że udokumentowali oni poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym ich miejscem zamieszkania.

W ocenie Sądu, nie ma znaczenia okoliczność, że faktury VAT wystawione przez dostawcę usług internetowych zawierały dane personalne tylko małżonki. Jeżeli we wspólnym miejscu ich zamieszkania oboje użytkowali sieć internetową i oboje ponosili ciężar ekonomiczny spornego wydatku, to konsekwencją tego stanu rzeczy jest możliwość odliczenia poniesionych wydatków przez obojga małżonków. Nie należy bowiem zapominać, że rozwiązanie wprowadzone w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a polegające na możliwości złożenia wspólnego zeznania rocznego, uzasadnione jest charakterem małżeństwa (rodziny), który przejawia się również w tym, że stanowi ono, jak w niniejszej sprawie, ekonomiczną jedność.

Ta ekonomiczna jedność małżonków uzasadnia właśnie przyznanie im obojgu możliwości skorzystania z odliczenia opisanego w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli masz pytania na temat zasad rozliczania ulg podatkowych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

 

powrót Podatki dochodowe Ulga internetowa dla obojga małżonków

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________