ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Obrót złomem. Złom elektroniczny

wtorek, 20 września 2011 16:29

Obrót złomem. Złom elektroniczny

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: firma sprzedała złom "komputerowy", który został rozgraniczony na trzy rodzaje: złom stalowy, elektroniczny i kable. Na dokumencie PZ na podstawie, którego mam wystawić fakturę, dopisano do złomu elektronicznego 23%. Czy wystawiając fakturę mam do złomu stalowego i kabli zaznaczyć przy stawce VAT "odwrotne obciążenie a przy złomie elektronicznym naliczyć 23%?

Ekspertax odpowiada: Do „złomu elektronicznego” również ma zastosowanie zasada odwrotnego obciążenia.

W związku z przepisem art 17 ust. 1 pkt 7 oraz załącznikiem nr 11 do ustawy o VAT zauważyć należy, że w aktualnym stanie prawnym, tzw. obciążeniu odwrotnemu podlegają towary wymienione w tymże załączniku, które dodatkowo opisane zostały symbolami PKWiU.

Problem jednak w tym, że odesłanie do klasyfikacji statystycznych wywołuje określone skutki dla podatku VAT. Zgodnie bowiem z art. 5a ustawy o VAT, jeżeli przepisy ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze odwołują się przy określaniu towarów i usług do symboli klasyfikacyjnych, to symbole te służą do ich identyfikacji dla celów podatku VAT.

Oznacza to, że w opisywanym przypadku niezbędnym jest właściwe przyporządkowanie złomu stalowego, elektronicznego oraz kabli do właściwego grupowania PKWiU, zgodnie z symbolami zamieszczonymi w załączniku 11 do ustawy o VAT.

I tu powstaje problem, bowiem ani w rozporządzeniu PKWiU, ani też w przepisach ustawy o VAT nie wyjaśniono co należy rozumieć przez pojęcie złomu, a jest to ważne, ponieważ z opisu poszczególnych pozycji załącznika nr 11 do ustawy o VAT wynika, że :

  • poz. 1 (PKWiU 24.10.14.0) dotyczy odpadów lub złomu powstałych w wyniku specjalistycznych procesów technologicznych,
  • poz. 2 (PKWiU 24.45.30.0) dotyczy odpadów i złomu z metali nieszlachetnych powstałych w wyniku jakichś procesów technologicznych,
  • poz. 4 (PKWiU 38.11.55.0) dotyczy odpadów z tworzyw sztucznych,
  • poz. 6 (PKWiU 38.11.58.0) dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne, które zawierają metal,
  • poz. 8 (PKWiU 38.32.29.0) dotyczy odpadów i złomu traktowanych jako surowce wtórne.

Sposób zdefiniowania zaprezentowany w załączniku nr 11 do ustawy o VAT wymaga zatem wyjaśnienia kiedy będziemy mieli do czynienia ze złomem, którego nie znajdziemy ani ustawie o VAT, ani w PKWiU. Z tego względu należy posłużyć się tu definicją słownikową, która według Słownika języka polskiego, tom III str 965, wydanie PWN 1996 brzmi następująco:

złomem są zużyte, zniszczone przedmioty metalowe, maszyny lub ich części, także: odpady produkcyjne w hutach, przeznaczone do przetopienia jako surowiec wtórny – określane ogólnie jako złom żelazny lub złom metali kolorowych, które nadają się tylko do oddania na złom.

W związku z tym, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że w rozpatrywanym przypadku nie interesuje nas poz. 1, ponieważ dotyczy ona odpadów i złomu powstałych w wyniku określonych specjalistycznych procesów technologicznych. Również i poz. 2 załącznika nie będzie miała zastosowania, gdyż objęte nią odpady i złom są wynikiem procesów technologicznych, w ramach których powstają niejako przy okazji obróbki metali.

Do omawianego przypadku nie ma również zastosowania poz. 8, gdyż ta dotyczy złomu oraz odpadów antymonu i chromu (wskazują na to kody Nomenklatury Scalonej, które zostały umieszczone w kol. 3 tabeli PKWiU – dla antymonu jest to CN 8110 20 00, a dla chromu CN 8112 22 00) traktowanych jako surowce wtórne. Dodać należy, że takowe surowce (zgodnie z regulacją zamieszczoną w PKD) powstają w wyniku procesów przetwarzania odpadów lub odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów.

W związku z interesującym nas „złomem elektronicznym” zauważyć muszę, iż takowy towar nie został wymieniony w rozporządzeniu PKWiU. Z tego też względu, jeżeli w jego skład będą wchodziły metale, co w elektronice jest powszechne, to w takim przypadku mamy do czynienia ze złomem lub odpadem wymienionym w poz. 6 załącznika nr 11 do ustawy o VAT, która obejmuje odpady inne niż niebezpieczne zawierające metale.

Dla takiego klasyfikowania bez znaczenia pozostawało będzie to, że w jakiejś części ów „złom elektroniczny” składał sie będzie również z innych materiałów. Gdyby natomiast składał się on tylko z tworzyw sztucznych, co w elektronice również jest częstym przypadkiem, to w takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z odpadem z tworzyw sztucznych, wymienionym w poz. 4 ww. załącznika nr 11.

Stąd też z uwagi na powyższe w moim przekonaniu, dla interesującego nas „złomu elektronicznego” również ma zastosowanie zasada odwrotnego obciążenia. Z tego względu w fakturze należałoby do niego przyporządkować symbol odpowiedniego grupowania PKWiU zamieszczony według załącznika nr 11 w poz. 6 – opisując towar jako odpad zawierający metal (PKWiU 38.11.58.0) lub w poz. 5 – opisując towar jako odpad z tworzyw sztucznych. Kable jako odpad należy zaliczyć do towarów wymienionych w poz. 6 załącznika.

Podstawa prawna:
· załącznik nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Obrót złomem. Złom elektroniczny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________