ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dofinansowanie zakupu urządzeń ekologicznych

środa, 21 września 2011 15:01

Dofinansowanie zakupu urządzeń ekologicznych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 11 sierpnia 2011 r. Minister Finansów wypowiedział się na temat możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania wypłaconego przez gminę ze środków pożyczonych z WFOŚiGW, przeznaczonego na zakup urządzeń ekologicznych. Sprawdź, jakie dotację objęte są zwolnieniem podatkowym.

Wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zatem wyłącznie dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zakup urządzeń ekologicznych objęte są powyższym zwolnieniem.

Tym samym kwoty dofinansowania, które nie spełniają warunku określonego w przywołanej regulacji, tzn. nie są dotacjami w rozumieniu przepisów o finansach publicznych wypłaconymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, nie korzystają ze zwolnienia i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Jeśli kwoty dofinansowania nie są dotacjami, na dokonującej wypłaty jednostce samorządu terytorialnego ciąży obowiązek przekazania osobie fizycznej, będącej beneficjentem tych środków, oraz właściwemu dla jej miejsca zamieszkania urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C o wysokości przychodu uzyskanego z innych źródeł.

Różnice w kwalifikowaniu wsparcia finansowego przeznaczonego na ochronę środowiska wypłacanego przez jednostki samorządu terytorialnego osobom fizycznym mogą wynikać z różnic w stanach faktycznych i prawnych (np. różna podstawa prawna przyznania środków).

Regulacje dotyczące finansowania lub dofinansowania z budżetów gmin lub budżetów powiatów kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), będące we właściwości ministra środowiska.

Minister Finansów zauważył jednak, iż przepis jednoznacznie wskazujący, iż osoby fizyczne mogą być odbiorcami dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy bądź budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, został wprowadzony do powyższej ustawy z dniem 21 grudnia 2010 r. nowelizacją z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 229, poz. 1498).

Jednocześnie za niemożliwą do zrealizowania Minister Finansów uznał propozycję dotyczącą wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych "mających na celu objęcie jej korzystnymi zapisami wszystkich obywateli, również korzystających z dofinansowań »Programu ograniczenia niskiej emisji« w latach poprzednich, tj. przed rokiem 2010."

Na przeszkodzie proponowanemu rozwiązaniu stoi przede wszystkim zróżnicowanie stanów faktycznych mających miejsce w zakresie finansowania przez gminy i powiaty inwestycji w zakresie ochrony środowiska. W sytuacjach bowiem, gdy osoby fizyczne otrzymały od tych podmiotów (gmin, powiatów) dofinansowanie, które nie stanowi dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zobowiązane były do opodatkowania tych kwot w zeznaniach podatkowych składanych za lata, w których otrzymały to świadczenie.

W rozdziale 7a Ordynacji podatkowej ustawodawca przewidział możliwość ubiegania się przez podatników o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
I tak, na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, na wniosek podatnika, organ podatkowy, z zastrzeżeniem art. 67b, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jeżeli zatem podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku zapłaty podatku, tego nie uczynił, może wystąpić z wnioskiem do organu podatkowego o udzielenie jednej z ww. ulg w spłacie tego zobowiązania podatkowego.

Zauważyć jednak należy, iż ulgi te mają charakter wyjątkowy i ich zastosowanie przez organ podatkowy uzależnione jest od spełnienia przesłanek "ważnego interesu podatnika" lub "interesu publicznego". Decyzja organu podatkowego co do udzielenia określonej ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego pozostawiona jest swobodnemu uznaniu administracyjnemu.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania i zwolnienia z podatku dotacji, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Dofinansowanie zakupu urządzeń ekologicznych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________