ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługa odbioru odpadów

środa, 21 września 2011 16:34

Usługa odbioru odpadów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że sprzedaż usług odbioru odpadów nie jest sprzedażą ciągłą, co istotnie wpływa na termin wystawienia faktury za te usługi. Organ podatkowy podał też definicję sprzedaży ciągłej.

Zdaniem organu podatkowego sprzedaży usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów nie można kwalifikować jako sprzedaży ciągłej i wystawiać faktury raz w miesiącu do siódmego dnia miesiąca następnego.

Sprzedaż ciągła to każda dostawa lub usługa, która jest stale w fazie wykonywania, co oznacza, że wykonywana jest nieprzerwanie przez czas trwania umowy i w której jednoznacznie można określić jedynie moment rozpoczęcia jej świadczenia, natomiast moment jej zakończenia, rozumianego jako definitywne wykonanie, nie jest z góry określony. Jest on wyznaczony przez datę obowiązywania umowy między kontrahentami. Świadczonych na podstawie umowy zawartej z kontrahentem usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów paleniskowych nie można więc uznać za sprzedaż o charakterze ciągłym, a co za tym idzie nie stwarza to podstaw do zastosowania regulacji zawartej w § 5 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z §9 ust. 2 rozporządzenia.

Samo zawarcie pomiędzy kontrahentami umowy, z której wynikać będzie zobowiązanie podatnika do wykonywania wielokrotnie w ciągu miesiąca (tj. co drugi dzień, a nawet kilkukrotnie w ciągu dnia) usługi w postaci odbioru odpadów, nie przesądza o uznaniu tego świadczenia za sprzedaż o charakterze ciągłym. Każde bowiem z tych świadczeń, jakim jest odbiór jednej partii odpadów, może być wyodrębnione co do daty, asortymentu i ilości odbieranych odpadów, jak też w odniesieniu do każdego można ustalić definitywne wykonanie. Tak więc dokonywanie ww. świadczeń (odbiorów) w ramach długoterminowej umowy na rzecz danego klienta, nie wskazuje by można było tu mówić o sprzedaży o charakterze ciągłym. Nie w tak rozumianej częstotliwości tkwi bowiem istota sprzedaży ciągłej, chodzi o trwałość świadczenia (odbioru) czy sprzedaży nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, o czynności, które są stale w fazie wykonywania.

Zgodnie bowiem z §5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury.

W przypadku, gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (§9 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Podatnik zatem powinien, zgodnie z ogólną zasadą, dokumentować każde świadczenie (odbiór odpadów) fakturą, a faktura ta winna być wystawiana, stosownie do §9 ust. 1 ww. rozporządzenia, nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym zdarzenia te miały miejsce.

Jeżeli masz pytania na temat zasad opodatkowania obrotu odpadami i surowcami wtórnymi, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługa odbioru odpadów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________