ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Dostawa Internetu przez spółdzielnię mieszkaniową a VAT

poniedziałek, 26 września 2011 15:59

Dostawa Internetu przez spółdzielnię mieszkaniową a VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi związane z dostępem do Internetu świadczone przez spółdzielnię na rzecz mieszkańców podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej VAT. Potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 11 lipca 2007 r. (I SA/Sz 107/07), który jest nadal aktualny, potwierdził, że bez znaczenia pozostaje fakt, iż opłata za usługę dostępu do Internetu pobierana jest przez spółdzielnię w ramach czynszu. Odnośnie zasad dotyczących wystawiania faktur, wskazał przepisy art. 106 ust. 4 ustawy o VAT i dokumentowania na żądanie podatnika świadczenia usługi dostępu do Internetu.

Spółdzielnia dla pokrycia kosztów związanych z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi pobierała od swoich członków zgodnie z art 4 ust. 1,2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, opłaty w formie miesięcznego czynszu. Spółdzielnia zorganizowała własną wewnętrzną sieć informatyczną, którą po zawarciu umowy z dostawcą usług internetowych podłączyła do Internetu. Opłaty za świadczone usługi dostępu do Internetu pobierane od członków spółdzielni stanowiły jeden z elementów miesięcznej opłaty czynszowej. Na żądanie osób fizycznych - członków spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa wystawiała faktury dokumentujące wniesione przez nich opłaty czynszowe, w części korzystania z sieci Internet.

W fakturach tych, usługi dostępu do Internetu traktowane były jako zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, zaś termin płatności ustalony był na dzień wymagalności raty czynszowej, tj. na 12 dzień danego miesiąca.

Naczelnik urzędu skarbowego uznał stanowisko spółdzielni za nieprawidłowe. Wskazał, że zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT nie znajduje zastosowania w przypadku usług dostępu do sieci Internet świadczonych przez spółdzielnię na rzecz swoich członków. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. stawy, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT podlegały usługi wymienione w załączniku nr 4 , a więc m.in. te , które ustawodawca wskazał pod poz. 14 ww. załącznika, tj. usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do Internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy. Przepis ten obowiązywał do dnia 28 lutego 2005 r.

Ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. nr 14, poz. 113), zmieniono treść załącznika nr 4 do ustawy o VAT, uchylając z dniem 1 marca 2005 r. pozycje 13 i 14 tego załącznika.

W związku z czym od 1 marca 2005 r. usługi dostępu do Internetu podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 22%.

Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, za organem pierwszej instancji, że obowiązujące przepisy nie przewidują częściowego fakturowania usługi, a w związku z faktem, iż opodatkowana jest wyłącznie usługa dostępu do Internetu, organ pierwszej instancji w sposób wyczerpujący wyjaśnił zasady dotyczące wystawiania faktur.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie spółdzielnia wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał jednak, że skarga spółdzielni jest nieuzasadniona i wskazał, że w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1,2,4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j.: Dz.U. z 2003 r. , nr 119, poz. 1116 ze zm. ).

Stosownie do art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, do których odwołuje się skarżący:

  • ust. 1 Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
  • ust. 2 Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
  • ust. 4 Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.
  • ust. 5 Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.

W myśl art. 1 powołanej ustawy, celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, także lokali o innym przeznaczeniu - stąd obowiązek członków spółdzielni bądź właścicieli nie będących członkami spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem swoich lokali (stosownie do art. 4 odpowiednio ust. 1 lub 2 lub 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Zasadnie w świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż koszty jakie spółdzielnia mieszkaniowa ponosi z tytułu eksploatacji wewnętrznej sieci oraz nabycia usług internetowych od dostawcy zewnętrznego nie mogą być zaliczane do wydatków, o których mowa w przywołanych przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Za uzasadnione uznać należy stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, iż wydatki te nie są ponoszone dla realizacji celu Spółdzielni Mieszkaniowej, jakim jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowej i ich rodzin i to poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, także lokali o innym przeznaczeniu.

Zasadnie zatem organy podatkowe uznały, że dla prawidłowej kwalifikacji ww. wydatków bez znaczenia pozostawał fakt, iż opłaty za usługi internetowe pobierane były przez spółdzielnię od jej członków w ramach czynszu. Czynsz bowiem jest wynagrodzeniem za zajmowanie lokalu, a dostęp do Internetu jest odrębną usługą, a ewentualny obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i eksploatacji mienia spółdzielni musiałby wynikać ze stosownych postanowień statutu.

Sąd uznał za prawidłowe stanowisko organów podatkowych, że usługi związane z dostępem do Internetu a od 1 marca 2005 r. podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej. Zgodnie bowiem z art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. nr 14, poz.113) od 1 marca 2005 r. uległa zmianie stawka podatku VAT - ze zwolnionej na 22%.

powrót VAT Dostawa Internetu przez spółdzielnię mieszkaniową a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________