ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Udział w imprezie integracyjnej

wtorek, 27 września 2011 13:55

Udział w imprezie integracyjnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Kolejny raz organy podatkowe potwierdziły, że udział w imprezie integracyjnej prowadzi do powstania u pracownika i zaproszonego gościa przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2011 r.).

 

Uczelnia zamierzała zorganizować imprezę dla swoich pracowników w celu ich zintegrowania, polepszenia współpracy między nimi i poprawy atmosfery pracy. Pracownicy mieli uczestniczyć w imprezie nieodpłatnie a spotkanie zorganizowane było ze środków obrotowych uczelni. Spotkania miały różnorodną postać. Obywały się jako piknik w związku z rocznicą uczelni dla wszystkich pracowników, emerytów, studentów oraz gości, na terenie uczelni, spotkanie noworoczne dla kadry zarządzającej, zaproszonych gości i emerytów.

Podczas tych spotkań pracownicy mogli korzystać z usług gastronomicznych lub cateringowych świadczonych przez firmy wynajmowane przez uczelnię. Pracownicy i zaproszeni goście nie mieli przydzielonych racji żywieniowych, każdy miał możliwość wyboru, jaki posiłek (artykuł spożywczy) chce zjeść, jakie napoje chce wypić itp. Uczelnia nie ewidencjonowała ilości spożytych przez danego uczestnika produktów. Nie ewidencjonowała również wejść i wyjść uczestników.

Zdaniem organu podatkowego z definicji przychodów pracownika wynika, iż ustawodawca zaliczył do nich nie tylko otrzymane pieniądze, ale i świadczenia, które przybrały postać rzeczy, wykonywania usług, bądź udostępniania rzeczy lub praw.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, iż w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem określonych w ustawie świadczeń. Do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem pracy zalicza się zatem między innymi różnego rodzaju spotkania o charakterze imprez integracyjnych, a w zasadzie ich wartość.

Jeżeli przedmiotem nieodpłatnego świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatnego nie jest rzecz lub usługa wchodząca w zakres działalności pracodawcy, wartość pieniężną tego rodzaju świadczenia ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b ustawy (art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stąd też, w sytuacji usług zakupionych przez pracodawcę, wartość pieniężną tych świadczeń ustala się według cen zakupu.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się w następujący sposób:

  • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
  • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
  • w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Stosownie natomiast do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem są „inne źródła”, za które art. 20 ust. 1 ww. ustawy nakazuje uważać w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym, o czym przesądza użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności”. Wyliczenie zawarte w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest zatem jedynie wyliczeniem przykładowym. Zatem do tej kategorii przychodów należy zaliczyć również inne przychody niż wymienione wprost w cyt. przepisie a nie mieszczące się w innych kategoriach przychodów, ściśle określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy.

Wartość nieodpłatnego świadczenia stanowić będzie koszt jednostkowy udziału poszczególnych uczestników w danej imprezie. Poruszoną przez wnioskodawcę kwestię trudności w ustaleniu dokładnej listy pracowników i gości uczestniczących w imprezach integracyjnych, należy uznać za problem organizacyjny, możliwy do rozwiązania. Jeżeli odpłatność za zorganizowanie imprezy zostanie dokonana ryczałtowo, koszt całkowity należy podzielić przez liczbę wszystkich uczestników, którzy wezmą w niej udział, a następnie przypisać tak obliczoną kwotę do przychodu ze stosunku pracy w przypadku pracowników oraz do przychodu z innych źródeł w przypadku pozostałych uczestników.

Dyrektor Izby Skarbowei w Katowicach podzielił tym samym zdanie wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 3 czerwca 1998 r., I SA/Ka 1719/96 stwierdził, iż:

„ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego.”

Tak więc, problemy techniczne związane z ujednoliceniem ogólnej kwoty w formie ryczałtu nie mogą prowadzić do niemożności wyodrębnienia jaka wartość opłacanej kwoty przypada na danego uczestnika imprezy.

Podkreślić również należy, iż na wysokość przychodu danej osoby powstałego w związku z jej uczestnictwem w imprezie integracyjnej nie wpływa poziom wykorzystania poszczególnych atrakcji przewidzianych dla uczestników, bowiem cena, którą uiści wnioskodawca za zorganizowanie imprezy nie będzie uzależniona od stopnia „skonsumowania” tych atrakcji przez uczestników. Innymi słowy, z podatkowego punktu widzenia bez znaczenia jest ile i jakie dania i napoje skonsumował pracownik lub gość, jak również czy brał udział i w jakim zakresie skorzystał z atrakcji przewidzianych podczas imprezy.

W związku z powyższym wartość świadczeń dla pracowników Uczelni jaka zostanie poniesiona przez wnioskodawcę w ramach organizowanych przez niego imprez integracyjnych wnioskodawca, działając jako płatnik, będzie miał obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku świadczeń na rzecz byłych pracowników (emerytów) wnioskodawcy otrzymane świadczenia będą stanowiły przychód z innych źródeł a do ich opodatkowania zastosowanie znajdzie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 – w wysokości 10% należności.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych uczestników imprez (gości, studentów) świadczenia otrzymane od wnioskodawcy będą również stanowiły przychód z innych źródeł i wnioskodawca, działając jako płatnik, będzie miał obowiązek wystawić dla każdej z tych osób informację PIT-8C na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z określeniem rodzaju przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy wskazał też, iż jedynie w sytuacji, gdy impreza ma charakter otwarty, tzn. że każdy kto zechce może w niej wziąć udział (a więc np. nie tylko osoby należące do społeczności uczelni), to tylko wówczas nie ma podstaw do ustalenia przychodu u poszczególnych uczestników. Ze świadczeń oferowanych na imprezie mogą bowiem korzystać osoby, które w żaden sposób nie są określone. Na dzień imprezy nie można w takiej sytuacji jednoznacznie ustalić grona osób uczestniczących w imprezie, a tym samym w sposób skonkretyzowany wskazać wysokości przychodu przypadającego na jedną osobę, z wszelkimi dalszymi konsekwencjami tych okoliczności.

powrót Podatki dochodowe Udział w imprezie integracyjnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________