ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Usługi związane z ceremonią pogrzebową i sprzedażą trumien

wtorek, 27 września 2011 14:27

Usługi związane z ceremonią pogrzebową i sprzedażą trumien

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi związane z ceremonią pogrzebową i sprzedażą trumien nie mogą być opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu. Tak wynika z wyroku z dnia 22 września 2011 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (II FSK 586/10).

Tym samym NSA potwierdził wcześniej wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 grudnia 2009 r. (I SA/Łd 561/09), który oddalił skargę podatnika na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w której określił on podatniczce kwotę należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2005 r.


Podatniczka w 2005 roku osiągała przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych oraz w okresie styczeń-maj 2005 r. usług na zlecenie prokuratury polegających na transporcie zwłok. Przychody osiągane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w 2005 roku były opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Podatniczka spełniała warunki do zastosowania tej formy opodatkowania określone w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).

W toku przeprowadzonego postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania przez podatniczkę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od przychodów osiąganych z działalności gospodarczej organ pierwszej instancji stwierdził, iż nieprawidłowo zakwalifikowano sprzedaż trumien do działalności handlowej i nieprawidłowo opodatkowano te usługi stawką 3%. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił podatniczce ryczałt w wysokości 76.931 zł.

W odwołaniu od decyzji podatniczka wniosła o jej uchylenie zarzucając organowi, że niesłusznie prowadzona przez nią działalność zaliczył do działalności handlowej.

Dyrektor Izby Skarbowej wskazał jednak, że do ustalenia podstawy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych skarżąca przyjęła wartość sprzedaży netto wynikającej z wystawionych faktur VAT, w których specyfikowano dwie pozycje:

  1. do przychodów z działalności usługowej opodatkowanych stawką 8, 5% (art. 12 ust .1 pkt.3 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) zaliczono przychody, które zafakturowano pod nazwą: "usługa pogrzebowa" z podaniem kodu PKWiU 93.03. Według wyjaśnień złożonych przez skarżącą w toku postępowania podatkowego "usługa pogrzebowa" oznaczała: przyjęcie zlecenia, przygotowanie zwłok do pochowania (mycie, ubranie i kosmetykę), przechowanie ciała w chłodni, obsługę pogrzebu (doniesienie trumny/urny do grobu), transport zwłok do kaplicy,
  2. do przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu opodatkowanych stawką 3% (art. 12 ust. 1 pkt.5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) zaliczono przychody, które zafakturowano pod nazwą "Trumna". Do przychodów tych zaliczono wartość sprzedaży trumien, które posłużyły do pochówku zmarłych w ramach usługi pogrzebowej zafakturowanej w osobnej pozycji tej samej faktury. Sprzedaż tą zafakturowano z podaniem kodu PKWiU 93.03.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej wskazówki interpretacyjnej w zakresie znaczenia pojęcia "usługa pogrzebowa" należy poszukiwać w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Zdaniem organu, usługą pogrzebową będzie wykonywana na zlecenie działalność związana z ceremonią pogrzebową, czyli między innymi: przygotowanie zwłok do pochówku, dostarczenie trumny, transport zwłok na miejsce pochówku, pochowanie zwłok (wykopanie grobu, opuszczenie trumny, zasypanie grobu), jak również załatwienie formalności związanych z pogrzebem.

W opinii Dyrektora Izby Skarbowej organ pierwszej instancji wykazał, że skarżąca świadczyła usługę kompleksową związaną z pochówkiem, składającą się z szeregu czynności, a sprzedaż trumien była jednym z elementów tejże usługi. Zatem usługi pogrzebowe świadczone przez zakład pogrzebowy skarżącej mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.11. Natomiast oddzielna specyfikacja trumien na fakturze nie daje możliwości zakwalifikowania ich do sprzedaży usług w zakresie handlu, z której przychody opodatkowane są stawką 3% gdyż ich sprzedaż wchodzi w skład usługi pogrzebowej, która mieści się w grupie PKWiU 93.03. Taki kod podawany był na fakturach wystawionych przez zakład pogrzebowy.

Reasumując stwierdzono, iż sprzedaż trumien należy także zaliczyć do przychodów z działalności usługowej opodatkowanych stawką 8,5% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie byłaby sprzedaż trumny bez sprzedaży towarzyszącej usługi pogrzebowej, a w 2005 roku skarżąca nie uzyskała przychodu ze sprzedaży trumny bez towarzyszącej usługi pogrzebowej.

Sądy obu instancji potwierdziły stanowisko organów podatkowych.

powrót Podatki dochodowe Usługi związane z ceremonią pogrzebową i sprzedażą trumien

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________