ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Prace hydrologiczne i hydrotechniczne. Stawka VAT

wtorek, 27 września 2011 18:33

Prace hydrologiczne i hydrotechniczne. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Niektóre prace na obszarze portów morskich mogą korzystać ze stawki zerowej VAT. Sprawdź, jak opodatkować inwestycje hydrobudowlane, w szczególności te zlecane przez Ministerstwo infrastruktury lub urzędy morskie.

Branża hydrologiczna stanęła przed wielkim i niespodziewanym widmem trudności finansowych związanych ze zmianą stawki podatku VAT. Inwestorzy przez lata stosowali zerową stawkę VAT, na co pozwalały przepisy wynikające z ustawy 2004 r. o podatku od towarów i usług. Po kontrolach przeprowadzonych w firmach hydrologicznych stwierdzono, iż powinna być zastosowana stawka 22% - dziś 23%. Niemniej jednak to zleceniodawca - zamawiający ustala wysokość podatku VAT. W tym przypadku głównym zamawiającym firm hydrologicznych polskiego wybrzeża są urzędy morskie podlegające Ministerstwu Infrastruktury.

Taka sytuacja trwała wiele lat. Konsultowana również była w urzędach skarbowych i nie wykazano błędnego stosowania zerowej stawki VAT. Jeśli teraz okaże się, iż firmy muszą uiścić do urzędów zwrot podatku w wysokości 23% oraz wiążące się z przepisami odsetki, wiele firm zbankrutuje.
Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie zawierają regulacji umożliwiających opodatkowanie wykonywanych czynności stawką VAT 0% jedynie ze względu na to, że mieszczą się one w pracach hydrologicznych lub hydrotechnicznych.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku niektórych takich usług ustawa o VAT przewiduje rozwiązania umożliwiające zastosowanie stawki VAT w wysokości 0%. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają usługi związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. Stawka podatku 0% ma zastosowanie w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie (art. 83 ust. 2 ww. ustawy).

Obowiązujące obecnie rozwiązania w odniesieniu do opodatkowania usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych obowiązują od dnia wejścia w życie ustawy o VAT, tj. od dnia 1 maja 2004 r. Wyżej wymienione reguły stosowane były również przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.

Przepisy dotyczące zastosowania stawki podatku 0% mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy spełnione są warunki określone w tych przepisach. Nie ma zatem znaczenia, czy usługi wykonywane na obiektach hydrotechnicznych dokonywane są na zlecenie urzędów podległych Ministerstwu Infrastruktury. Stawka VAT 0% ma zastosowanie w każdym przypadku, gdy spełnione są określone przepisami warunki.

Odnosząc się do poruszonej kwestii określania stawki VAT przez urzędy morskie, wyjaśniam, że urzędy morskie nie są organami podatkowymi. Oznacza to, że urzędy morskie nie są podmiotami właściwymi do określania stawki podatku stosowanej nawet w odniesieniu do realizowanych inwestycji hydrobudowlanych.

Zgodnie z ogólnymi zasadami podatku VAT, obowiązek zastosowania stawki podatku w prawidłowej wysokości ciąży na podatniku. Jeżeli podatnik posiada wątpliwości co do zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług lub w zakresie interpretacji przepisów, to zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej może zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Do Ministerstwa Finansów docierały ostatnio wątpliwości zgłaszane przez środowiska związane z branżą hydrotechniczną, dotyczące warunków stosowania stawki podatku 0% w odniesieniu do usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. Wystąpienia w przedmiotowej sprawie dotyczyły jednej z wydanych w imieniu Ministra Finansów interpretacji indywidualnych. Należy podkreślić, że interpretacja indywidualna wydawana jest na pisemny wniosek zainteresowanego w odniesieniu do przedstawionego konkretnego stanu faktycznego i nie można się nią kierować w innych stanach faktycznych.

Uwzględniając złożony charakter robót wykonywanych w ramach poszczególnych projektów związanych z budową lub remontem infrastruktury portowej, każdy stan faktyczny wymaga odrębnej analizy w celu zastosowania właściwej stawki podatku VAT. Dodatkowo należy zaznaczyć, że interpretacja indywidualna, która wywołała reakcję wśród środowisk związanych z branżą hydrotechniczną, jest obecnie przedmiotem postępowania sądowo-administracyjnego.

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług przy usługach związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych, w dniu 22 czerwca 2011 r. minister finansów wydał na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego (pismo Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2011 r., znak: PT2/033/1/442/TXW/2011/763).

Wyżej wymieniona interpretacja ogólna, zdaniem Ministra Finansów powinna przyczynić się do wyeliminowania dotychczasowych wątpliwości związanych z interpretacją przepisu art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.

powrót VAT Prace hydrologiczne i hydrotechniczne. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________