ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Środki pieniężne na koncie od rodziców

wtorek, 27 września 2011 18:49

Środki pieniężne na koncie od rodziców

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Jestem osobą pełnoletnią, ale nadal pozostaję w całości na utrzymaniu rodziców, ponieważ studiuję. Otrzymuję od rodziców środki pieniężne w gotówce lub za pośrednictwem przelewów z rachunku bankowego. Mam przy tym nieraz wątpliwości, czy powyższe kwoty stanowią przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub powinny być opodatkowane jako darowizna.

Ekspertax odpowiada: Wykonywanie przez rodziców ciążących na nich obowiązków względem ich dzieci w zakresie codziennego utrzymania zasadniczo nie powoduje powstania przychodu po stronie dziecka. Alimenty natomiast są zwolnione od podatku dochodowego.

Możemy tu mieć do czynienia z kwestią opodatkowania środków pieniężnych przekazywanych z tytułu wykonywania ustawowego obowiązku alimentacyjnego.

Stosunki między rodzicami a dziećmi, w tym obowiązek wzajemnego szacunku i wspierania się oraz obowiązek dostarczania środków utrzymania, regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59, z późn. zm.). Zgodnie z art. 133 §1 i 3 tej ustawy rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

W świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51 poz. 307, z późn. zm.) wykonywanie przez rodziców ciążących na nich obowiązków względem ich dzieci w zakresie codziennego utrzymania (w tym wyżywienia, zapewnienia odzieży i środków na ochronę zdrowia, kształcenia) nie powoduje powstania przychodu po stronie dziecka.

Jedynie w przypadku gdy obowiązek alimentacyjny rodziców względem pełnoletniego dziecka realizowany jest w postaci alimentów (np. świadczenia pieniężnego płatnego periodycznie, w wysokości oznaczonej kwotowo), to tego rodzaju świadczenie stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego może mieć zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis ten stanowi, że wolne od podatku są alimenty:

  1. na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
  2. na rzecz innych osób niż wyżej wymienione, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają zastosowania do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W sytuacji zatem, gdy rodzic przekazuje dziecku środki pieniężne będące darowizną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, to nie stanowią one przedmiotu opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pod pewnymi warunkami mogą być jednak wolne od podatku od spadków i darowizn (zgłoszenie nabycia oraz przelew bankowy darowizny na  rachunek bankowy obdarowanego)

Podstawa prawna:
· art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.),
·
art.  1, art. 4a, ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Podatki dochodowe Środki pieniężne na koncie od rodziców

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________