ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kasa fiskalna dla usług budowlanych

środa, 28 września 2011 18:54

Kasa fiskalna dla usług budowlanych

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Od grudnia 2010 r. prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych (podatkowa księga przychodów i rozchodów), w ramach której zgromadziłem 23 faktury na zakup towarów i usług oraz wystawiłem 9 faktur dla osób fizycznych nieprowadzących działalności. Od stycznia do sierpnia 2011 r. obroty netto z tytułu usług świadczonych dla osób nieprowadzących działalności przekroczyły kwotę 40.000 zł, w związku z którą zgromadziłem 120 faktur dokumentujących zakupy towarów i usług. Czy mam obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej?

Ekspertax odpowiada: Sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz na rzecz rolników ryczałtowych (dalej osoby fizyczne), co do zasady, powinna być rejestrowana za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej).

Od tak zdefiniowanego obowiązku stosowania kasy w przypisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930) ustanowione zostały zwolnienia od tego obowiązku, jeżeli podatnik VAT spełniał będzie warunki dla ich zastosowania.

Stąd też należy powiedzieć, że do przypadku opisanego w pytaniu mogło mieć zastosowanie zwolnienie związane z limitem obrotów netto osiągniętych w roku poprzednim, którego wysokość wynosi 40.000 zł, lub zwolnienie związane z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia – oba te zwolnienia mają moc obowiązująca do 31 grudnia 2012 r.

W związku z przekroczeniem limitu obrotów netto do ww. przypadku nie może mieć już zastosowania zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, które zostało ustanowione na jego okoliczność. Stąd też zwolnienie to traci moc z upływem 2 miesięcy, licząc je od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł.

Jeżeli zwolnienie to odnosiłoby się do niniejszego przypadku, to traci ono moc z ostatnim dniem miesiąca października, w związku z czym od 1 listopada 2011 r. należałoby rejestrować sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych, gdyby w dalszym ciągu były one dla nich świadczone. Gdyby natomiast było tak, że usługi na rzecz tej kategorii osób nie były już nigdy dalej świadczone od tej daty, to w takiej sytuacji w ogóle nie wystąpi potrzeba instalowania kasy fiskalnej.

Pomimo przekroczenia limitu 40.000 zł do opisanego przypadku może mieć ewentualnie zastosowanie zwolnienie odnoszące się do czynności wymienionych w poz. 34 lub 37 załączniku do rozporządzenia.

W przypadku poz. 34, koniecznym spełnianie łącznie wszystkich warunków, które są następujące:

  1. każde świadczenie usługi jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę;
  2. liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20, co miało miejsce w naszym przypadku.

W przypadku poz. 37, zwolnienie z obowiązku stosowania kasy ma zastosowanie wówczas, gdy za świadczone usług od początku roku w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) i pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie będzie wynikało, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata.

Stąd też jeżeli w niniejszym przypadku warunki zapłaty w określony sposób zostały dotąd spełnione i będą nadal spełniane w przyszłości aż do 31 grudnia 2012 r., to również nie będzie Pana dotyczył obowiązek rejestracji sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej.

Podstawa prawna:
· art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.),
· §2 ust. 1 pkt 1, §3 ust. 1 pkt 2, ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Kasa fiskalna dla usług budowlanych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________