ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Prace konserwatorskie i restauracyjne. Kiedy są zwolnione z VAT?

czwartek, 29 września 2011 09:18

Prace konserwatorskie i restauracyjne. Kiedy są zwolnione z VAT?

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Posiadam obiekt zabytkowy z roku 1777, w którym aktualnie dokonywana jest wymiana pokrycia dachu oraz rynien. Ponadto w obrębie drewnianej więźby dachu prowadzone są prace polegające na częściowej wymianie zniszczonych elementów (odtworzone do pierwotnych), wzmacnianie więźby, czyszczenie i impregnacja zabezpieczająca. Na wszystkie te prace sporządzony był projekt budowlany zatwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Czy projekt ten kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT, które ma zastosowanie w przypadku konserwacji zabytków?

 

Ekspertax odpowiada: Ze zwolnienia z podatku VAT korzystają usługi konserwacji i restauracji zabytków, które są wpisane do rejestru zabytków.

Ponadto dla zastosowania zwolnienia warunkiem koniecznym jest:

 • wykonywanie prac konserwatorskich i restauracyjnych przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do prowadzenia tych prac,
 • wykonywanie prac konserwatorskich i restauracyjnych przez podmioty gospodarcze, które zatrudniają pracowników o wskazanych wyżej kwalifikacjach lub w których wspólnikami są osoby uprawnione do wykonywania tych prac, o ile w pozwoleniu konserwatora zabytków określono osobę odpowiedzialną za ich prowadzenie.

W związku z tak zdefiniowanym zwolnieniem z podatku VAT należy powiedzieć, że koniecznym jest ustalenie w jaki sposób należy rozumieć pojęcie „prac konserwatorskich i restauracyjnych”.

Kwestii tej nie wyjaśniono ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. Z tego względu niezbędnym jest posłużenie się regulacją zamieszczoną w przepisach ustawy o ochronie zabytków.

Mając na uwadze brzmienie tychże przepisów powiedzieć należy, że:

 • prace konserwatorskie to działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań,
 • prace restauratorskie to działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań.

W zakresie tak zdefiniowanych prac konserwatorskich i restauracyjnych do obowiązków właściciela lub posiadacza zabytku należy, m. in prowadzenie prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych przy zabytku. W przypadkach zagospodarowania zabytku nieruchomego (jest nim również budynek) wymagane jest posiadanie przez jego właściciela lub posiadacza:

 • dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku,
 • uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie,
 • uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.

Mając na uwadze powyższe powiedzieć muszę, że w zakresie działań związanych z zabytkiem wyróżnia się następujące ich rodzaje:

 • sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku i możliwość ewentualnej adaptacji w przypadkach planu jego zagospodarowania,
 • uzgadnianie z konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich oraz programu zagospodarowania zabytku,
 • prowadzenie prac konserwatorskich i restauracyjnych i ich dokumentowanie,
 • prowadzenie robót budowlanych przy zabytku.

W związku z powyższym, w moim przekonaniu w odniesieniu do projektu budowlanego związanego z prowadzeniem prac przy zabytku, nie można uznać, że zalicza się do dokumentacji konserwatorskiej, czy to sporządzanej na okoliczność określenia stanu zachowania zabytku, przeznaczonego do adaptacji na określone cele, czy też też do dokumentacji sporządzanej okoliczność prowadzenia samych prac konserwatorskich i restauracyjnych.

Z tego też względu uważam, że zwolnienie z podatku VAT nie ma zastosowania do projektów budowlanych, ponieważ nie można uznać, że związane są one z prowadzeniem prac konserwatorskich i restauracyjnych. Ze zwolnienia od VAT natomiast może korzystać sama dokumentacja konserwatorska, ponieważ jest ona ściśle związana z konserwacją i restauracja zabytku.

Podstawa prawna:
· art. 5a, art. 43 ust. 1 pkt 33, ust. 19 pkt 3, art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.),
· § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392),
· art. 3 pkt 6-7, art. 5 pkt 2-4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Prace konserwatorskie i restauracyjne. Kiedy są zwolnione z VAT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________