ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Refaktura za media. Stawka VAT

czwartek, 06 października 2011 10:44

Refaktura za media. Stawka VAT

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Spółdzielnia mieszkaniowo-budowlana jako właściciel działki i budowy podpisuje z dostawcą wody umowę na dostawę wody na budowę, w związku z czym musi kosztami jej zużycia obciążyć wykonawcę robót. Spółdzielnia oprócz budowania i przenoszenia własności domów jednorodzinnych nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie rozlicza się z podatku dochodowego.

W związku z tym, że od dnia 1 lipca 2011 r. zmieniły się przepisy dotyczące wystawiania refaktur za media, mam problem. Jaką stawkę VAT ma zastosować spółdzielnia na refakturze dotyczącej usług dostarczania wody? Czy ma tu zastosowanie stawka w wysokości 8% czy też w wysokości 23%?

Ekspertax odpowiada: Zasadniczo problem poruszony w pytaniu nie dotyczy czynności, które wykonują spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz innych podmiotów niż członkowie spółdzielni lub osoby niebędące członkami, które są właścicielami lokali będących w zasobach spółdzielczych.

Stąd też w pierwszej kolejności należy powiedzieć, że ze świadczeniem usługi mamy do czynienia wówczas, gdy podatnik VAT działający we własnym imieniu sam świadczy określoną usługę na rzecz innego podatnika. W opisanym wyżej przypadku będzie to usługa dostawy wody dla wykonawcy budowlanego.

Ponadto ze świadczeniem usługi mamy do czynienia również wtedy, gdy podatnik działając również we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej (w naszym przypadku najemcy lokali) bierze udział w świadczeniu usługi. W takim przypadku przyjmuje się, że podatnik sam otrzymał (nabył) i sam wyświadczył tę nabytą usługę.

Odnosząc powyższe do rozpatrywanego przypadku, w moim przekonaniu, skoro spółdzielnia zawarła umowy z wykonawcą robót budowlanych, w ramach których świadczy usługę dostarczania wody, to przy ich refakturowaniu zastosowanie ma taka sama stawka podatku, jaka wynika z faktur wystawianych przez operatora sieci wodociągowej. Stąd też w fakturze dokumentującej usługę dla wykonawcy (którą potocznie nazywa się refakturą) należy zastosować 8% stawkę podatku VAT, ponieważ stawkę taką stosuje się niezależnie od tego, kto takową usługę świadczy.

Prawo do stosowania 8% stawki podatku VAT wynika bezpośrednio z brzmienia art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt. 2 ustawy o VAT oraz z opisu poz. 141 załącznika nr 3 do ww. ustawy, gdzie wskazane jest, że ma ona zastosowanie do usług handlu wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, która według PKWiU zaliczana jest do grupowania 36.00.30.0.

Na zakończenie dla porządku dodać muszę, że dla konieczności opodatkowania określoną stawką podatku VAT lub dla zwolnienia z niego bez prawnego znaczenia pozostaje zarówno to, czy podatnik VAT oprócz własnej działalności statutowej prowadzi jeszcze jakąkolwiek inną działalność, jak i to czy rozlicza on podatek dochodowy.

W przypadku bowiem podatku VAT istotny jest obrót, który osiągają podatnicy z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z tego podatku.

Podstawa prawna:
· art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5a, art. 8 ust. 1, ust. 2a, art. 15 ust. 1-2, art. 29 ust. 1, art. 41 ust. 1-2, art. 146a pkt 1-2, poz. 141 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.),
· §13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392),· art. 4 ust. 1-2, ust. 4-5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. nr 119, poz. 1116 ze zm.),
·
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Refaktura za media. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________