ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Jednorazowy odpis amortyzacyjny

czwartek, 06 października 2011 10:01

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zamierzam nabyć nową naczepę, która według KŚT jest zaliczana do rodzaju 747. W związku z tym mam pytanie, czy od takiego środka trwałego możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Ekspertax odpowiada: W pierwszej kolejności powiedzieć należy, iż opisana naczepa, która według rozporządzenia KŚT zalicza się do rodzaju 747, mieści się jako środek transportu niebędący samochodem osobowym w grupie „7”.

Z tego też względu, co do zasady, możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, jeżeli spełnione będą pozostałe warunki. Do warunków tych zalicza się:

•    rozpoczęcie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, lub
•    posiadanie przymiotów małego podatnika, a za takowego uznaje się takiego podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą podatku należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro – przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W związku z możliwością dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego należy zauważyć, że jego wysokość od wszystkich środków trwałych nie może przekraczać w ciągu roku podatkowego kwoty 50.000 euro, przeliczanej na złote po średnim kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października w roku poprzedzającym korzystanie z takiego sposobu dokonywania odpisów.

W opisanym przypadku byłby to kurs euro ogłoszonym w tabeli nr 192/A/NBP, który wówczas wynosił 3,9465 zł. Przeliczenia dokonuje się w zaokrągleniu w górę do 1.000 zł i ma ono zastosowanie do wartości netto środka trwałego.

Uzupełniając powyższe, jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi formę pomocy de minimis w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej. Stąd też na podstawie wskazanych niżej przepisów rozporządzenia Komisji UE, wysokość jednorazowego odpisu może być ograniczona limitem takiej pomocy, który określony jest dla 3 lat wstecz, biorąc pod uwagę dany rok podatkowy i dwa poprzednie lata.

Zasadniczo w trzyletnim okresie łącznie kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200.000 euro. Jednakże dla firm transportowych kwota ta nie może przekroczyć 100.000 euro. Przeliczenia kwoty pomocy na złote dokonujemy w oparciu o średni kurs NBP ogłoszony w dniu jej udzielenia, co w opisanym przypadku miałoby miejsce w dniu dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnegoPodstawa prawna:
· art. 5a pkt 20, art. 22k ust. 1, ust. 7-8, ust. 10-12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
· art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1998/2006z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE seria L z 2006 r. Nr 379 poz. 5),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. nr 242, poz. 1622),
· art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki dochodowe Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________