ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługa transportowa od niemieckiego zleceniodawcy

czwartek, 06 października 2011 09:12

Usługa transportowa od niemieckiego zleceniodawcy

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jako podatnik VAT wykonałem usługę transportową na terytorium kraju, dla której zleceniodawcą była firma niemiecka. Jak należy opodatkować taką usługę?

Ekspertax odpowiada: Opodatkowaniu VAT podlegają jedynie takie usługi, których miejsce ich świadczenia jest prawnie zlokalizowane na terytorium kraju.

W kolejności powiedzieć trzeba, że w przypadkach świadczenia usług na rzecz podatników, za których uznaje się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, miejsce ich świadczenia jest zlokalizowane tam, gdzie nabywcy usług posiadają swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli jest ono różne od miejsca siedziby, albo miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, gdy nie posiadają oni siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności (dalej miejsce siedziby).

Dodać tu należy, że dla tak prawnie określonej lokalizacji miejsca świadczenia usług bez prawnego znaczenia pozostaje to, gdzie usługi te są faktycznie wykonywane. Oznacza to, że miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podmiotów z innych państw członkowskich UE oraz podmiotów z państw trzecich jest prawnie zlokalizowane poza granicami kraju.

Stąd też w rozstrzyganym przypadku miejsce świadczenia usługi transportowej, chociaż faktycznie wykonywana jest ona na terytorium kraju, jest zlokalizowane na terytorium Niemiec, gdzie nabywca usługi posiada miejsce swojej siedziby.

Zatem interesująca nas usługa transportowa (pomimo jej faktycznego wykonywania na terytorium kraju) nie podlega w Polsce opodatkowaniu VAT. Z tego też względu w fakturze zamiast stawki podatku i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem należy zamieścić:

•    adnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub
•    wskazać art. 106 ust. 1a ustawy VAT albo 196 dyrektywy VAT 2006/112, lub
•    określenie „odwrotne obciążenie".

Pozostałe dane w fakturze pozostają takie same jak przy fakturze krajowej, z tym że należy w niej zamieścić również niemiecki numer identyfikacji podatkowej usługobiorcy.

Uzupełniając powyższe dla porządku dodać muszę, że podatnicy VAT, w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników z innych państw członkowskich UE, zobowiązani są do składania w urzędzie skarbowym formularza informacji podsumowującej.

W przypadku składania informacji w formie papierowej należy je składać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczona była usługa lub do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, jeżeli wybrano taka formę rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych. W przypadkach składania informacji podsumowującej w formie elektronicznej, termin do jej złożenie upływa w odpowiednio 25 dniu miesiąca następującego po miesiącu lub po kwartale.

Podstawa prawna:
· art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1-2, art. 28a-28b, art. 100 ust. 1 pkt 4, ust. 3-4, art. 106 ust. 1-1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· §5 ust. 1 ust. 15, §26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz 360).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Usługa transportowa od niemieckiego zleceniodawcy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________