ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi budowlane w budynkach podmiotów leczniczych

czwartek, 06 października 2011 13:01

Usługi budowlane w budynkach podmiotów leczniczych

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jako podatnik VAT wykonuję usługi w budynku sklasyfikowanym według PKOB w klasie ex 1264. Jest to budynek przeznaczony dla usług zdrowotnych ze świadczeniami rehabilitacyjnymi, opiekuńczymi i zdrowotnymi. Dotychczas wykonane zostały następujące usługi: wykonanie wentylacji w budynku stołówki, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, wykonanie kotłowni w budynku, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku. W fakturach dokumentujących te usługi przywoływany jest symbol PKOB 1264, ale mam wątpliwości czy poprawnym jest stosowanie 8% stawki podatku VAT.

Czy w przypadku wspomnianych usług można stosować 8% stawkę VAT i to pomimo tego, że zakup materiałów potrzebnych do ich wykonania podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT?

Ekspertax odpowiada: Obniżona 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie wyłącznie do tych budynków ze wspomnianej klasy, które dokładnie odpowiadają ich opisowi zamieszczonemu w ustawie o VAT. Stąd też, przy ich opisie przed symbolem klasy 1264 zamieszczony został przedrostek „ex”, a to oznacza, iż 8% stawka VAT nie ma zastosowania do wszystkich rodzajów budynków, które zostały wymienione w PKOB przy opisie całej klasy.

Mając powyższe na uwadze, cała klasa 1264 obejmuje następujące rodzaje obiektów budowlanych:

• budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,
• sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne,przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,
• szpitale kliniczne,
• szpitale więzienne i wojskowe,
• budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp.
• budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.

W związku z takimi rodzajami budynków, 8% stawka VAT ma zastosowanie wyłącznie do budynków instytucji ochrony zdrowia, które świadczą usługi zakwaterowania łącznie z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych.

Oznacza to zatem, że jeżeli opisany w pytaniu budynek jest przeznaczony do świadczenia całodobowo usług zakwaterowania, w tym również dla osób starszych i niepełnosprawnych, które uzupełniała będzie opieka lekarska i pielęgniarska, to w takiej sytuacji do całości robót budowlanych miałaby zastosowanie 8% stawka VAT.

Dodatkowym warunkiem koniecznym dla zastosowania tej stawki jest to, że budynek ten powinien być przeznaczony do użytkowania przez podmiot (instytucję), który będzie zaliczany do pomiotów leczniczych, rozumianych zgodnie z przepisami wskazanej niżej ustawy o działalności leczniczej.

Takimi zaś podmiotami są te, które zostały wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Natomiast gdyby w budynku tym nie miały być świadczone takie usługi lub gdyby nie był on przeznaczony do użytkowania przez podmiot leczniczy, w takiej sytuacji do usług budowlanych należałoby stosować 23% stawkę VAT.

Uzupełniając powyższe dodać muszę, iż dla prawa zastosowania 8% stawki podatku VAT bez prawnego znaczenia pozostaje to, że towary i usługi nabywane w związku z robotami budowlanymi prowadzonymi w wymienionym wyzej budynku są opodatkowane 23% stawką tego podatku.

Podstawa prawna:
·  art. 41 ust. 2, ust. 12-12a, art. 146a pkt 1-2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
·  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych (Dz.U. nr 112, poz. 1316 ze zm.),
·  art. 2 ust. 1 pkt 12, art. 4, art. 9 ust. 1 pkt. 2; art. 12 ust. 1, art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Usługi budowlane w budynkach podmiotów leczniczych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________