ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Dostawa zabudowanych działek a VAT

wtorek, 11 października 2011 12:24

Dostawa zabudowanych działek a VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dostawa zabudowanych działek może podlegać zwolnieniu z podatku VAT. Jest tak między innymi wtedy, gdy dostawa zabudowanych działek następuje po upływie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia.

Potwierdza to interpretacja indywidualna z dnia 20 września 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9-10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  • wybudowaniu lub
  • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego wynika, że przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika po ich wybudowaniu lub ulepszeniu. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu, tj. czynności wymienionych w art. 5 ustawy o VAT.

Zatem, jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku VAT stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości lub części budynków lub budowli, jeżeli w momencie dostawy są już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa wyżej, pod warunkiem że:

  • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku dotyczącego ulepszenia, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku VAT, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu lub zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu będą korzystały ze zwolnienia od podatku.

Analiza przepisów ustawy o VAT, regulujących prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, iż w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z dwóch podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, iż stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalne.

W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT.

W niniejszej sprawie gmina miała zamiar dokonać sprzedaży nieruchomość gruntowych (działek). Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, działka znajdowała się w terenie o funkcji mieszkaniowej (zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych), zabudowana budynkiem, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem najmu, natomiast inna działka stanowiła drogę dojazdową.

W związku z nabyciem ww. nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W latach 2002-2003 najemca budynku poniósł nakłady na remont i modernizację budynku. Gmina nie ponosiła żadnych wydatków inwestycyjnych. Nieruchomość była przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu, tj. umowy dzierżawy, od 1991 r.

Zatem z powyższego wynika, że planowana dostawa ww. nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz niezabudowanej nie nastąpiła w ramach pierwszego zasiedlenia, nastąpiła po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia (tj. od oddania do odpłatnego korzystania na podstawie umowy dzierżawy), a więc gmina mogła zastosować do tej dostawy zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Reasumując należy stwierdzić, że dostawa działek zabudowanych podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

powrót VAT Dostawa zabudowanych działek a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________