ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

wtorek, 11 października 2011 12:59

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Organy podatkowe wydają różne interpretacje dotyczące robót instalacyjnych stolarki budowlanej (szafy wnękowe). Podatnicy oczekują na jedną ogólną interpretację przepisów o VAT, która rozwieje powstałe wątpliwości co do stawki podatku - 8% czy 23% VAT.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji zabudowy przestrzeni wnękowych, które to usługi są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU jako roboty instalacyjne stolarki budowlanej. W części zleceń zabudowa jest wykonywana z udziałem własnym pracowników spółki bądź też z udziałem zleceniobiorcy działającego w imieniu spółki, co uprawnia do stosowania obniżonej stawki 8%.

Organ podatkowy, a konkretnie dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w decyzji z dnia 11 lipca 2011 r., uznał jednak, że opodatkowanie powinno wynieść 23% i że określone usługi nie stanowią usług w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

W skierowanej do Ministerstwa Finansów interpretacji wykazano, że organy podatkowe w niejednolity sposób wydają interpretacje podatkowe w odniesieniu do opodatkowania VAT usług budowlanych. Zatem trudno jest określić, czy wskazane usługi objęte są stawką 8 czy 23%?

W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów stwierdził, że konstrukcja systemu podatku od wartości dodanej w krajach członkowskich Unii Europejskiej podlega ścisłej harmonizacji, co oznacza, że wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia zgodności krajowych przepisów w zakresie tego podatku z regulacjami unijnymi.

Z uwagi na powyższe polskie przepisy dotyczące podatku VAT muszą być zgodne z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która nie pozwala na dowolność w kształtowaniu wysokości stawek podatku i zwolnień od tego podatku.

W załączniku III do ww. dyrektywy zawierającym wykaz towarów i usług, do których można zastosować stawki obniżone, przewidziano stawkę obniżoną dla dostawy, budowy, remontu i przebudowy budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. obniżona do wysokości 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie w przypadku obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W tym zakresie obowiązują regulacje zawarte w art. 41 ust. 12–12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) pozwalające na stosowanie stawki obniżonej w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Obniżoną stawką w wysokości 8% zostały objęte także roboty konserwacyjne mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, a mianowicie zgodnie z §7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649 z późn. zm.) oraz z §7 ust. 1 pkt 2 i 3 obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 z późn. zm.) obniża się do wysokości 8% stawkę podatku dla:

  1. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
  2. robót konserwacyjnych dotyczących:
  • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budownictwa w dziale 12  w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką w ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Wstępna analiza wydanej w imieniu Ministra Finansów interpretacji indywidualnej dotyczącej usługi zabudowy przestrzeni wnękowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, o której mowa wyżej, nie wskazuje, aby stanowisko zajęte w tej sprawie było co do zasady nieprawidłowe. Zatem 8% VAT.

Mając na uwadze wystąpienie rozbieżności w wydanych w imieniu Ministra Finansów przez dyrektorów izb skarbowych interpretacjach indywidualnych w zakresie stawki podatku VAT dla wykonywanych czynności stałej zabudowy meblowej (np. szaf wnękowych) w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., Minister Finansów postanowił sprawę potraktować jako pilną i niezwłocznie po podjęciu ostatecznej decyzji co do prawidłowej interpretacji przepisów w tym zakresie ujednolicić interpretacje w przedmiotowej sprawie.

powrót VAT Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________