ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Książki na dyskach, taśmach i innych nośnikach. Stawka VAT

wtorek, 11 października 2011 13:29

Książki na dyskach, taśmach i innych nośnikach. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z dniem 1 stycznia 2011 r. obowiązuje 5% stawka podatku VAT na książki drukowane – wyłącznie książki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Sprawdź, jaką stawką objęto książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach, oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, które przed dniem 1 stycznia 2011 r. były opodatkowane stawką podstawową.

System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa wspólnotowego, tj. z przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami ww. dyrektywy dostawa towarów i świadczenie usług podlegające VAT są, co do zasady, opodatkowane według stawki podstawowej, natomiast państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości nie niższej niż 5% w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku III do ww. dyrektywy.

Załącznik ten przewiduje dla państw członkowskich możliwość stosowania obniżonej stawki VAT w odniesieniu m.in. do dostawy książek. Polska z chwilą wejścia do Unii Europejskiej uzyskała czasową derogację w zakresie stosowania stawki 0% do dostaw niektórych książek i specjalistycznych periodyków. Derogacja ta ostatecznie wygasła z dniem 31 grudnia 2010 r.

W związku z wygaśnięciem ww. derogacji, w celu zminimalizowania wzrostu cen książek i czasopism specjalistycznych po dniu 31 grudnia 2010 r., wskutek zastosowania, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, od dnia 1 stycznia 2011 r. stawki obniżonej podatku VAT (w Polsce wynosi ona co do zasady 7%, w okresie przejściowym do 2013 r. – 8%), podjęto starania, by zostały one objęte po dniu 31 grudnia 2010 r. najniższą dozwoloną prawem Unii Europejskiej preferencyjną stawką podatku VAT.

W wyniku podjętych działań ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578) wprowadzono z dniem 1 stycznia 2011 r. stawkę najniższą, jaką w tym zakresie Polska może zastosować, tj. 5-procentową stawkę podatku VAT na książki drukowane – wyłącznie książki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

Równocześnie dodać należy, iż korzystając z możliwości, które stworzyła dyrektywa Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 116 z 09.05.2009, str. 18), stawką w wysokości 5% objęto także książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach, oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, które przed dniem 1 stycznia 2011 r. były opodatkowane stawką podstawową.

powrót VAT Książki na dyskach, taśmach i innych nośnikach. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________