ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Budowle w pasie drogi związane z eksploatacją autostrad płatnych

wtorek, 11 października 2011 16:33

Budowle w pasie drogi związane z eksploatacją autostrad płatnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pozycja przedsiębiorców posiadających budowle w pasie drogi związanych z eksploatacją autostrad płatnych i pozostałych przedsiębiorców, którzy takie budowle wykorzystują do innej działalności gospodarczej, jest różna z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadzono do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) m.in. art. 1a zawierający definicje legalnie używanych w tej ustawie pojęć.

W katalogu tym znalazła się m.in. definicja pojęcia gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalność gospodarczej. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 są to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Od dnia 1 stycznia 2007 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają jednak budowle znajdujące się w pasie drogowym, jeżeli tylko są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją autostrad płatnych.

Powyższy stan prawny budzi uzasadnione wątpliwości. Po pierwsze, prowadzi on do preferencyjnego traktowania przedsiębiorców posiadających budowle zlokalizowane w pasie drogowym, które są wykorzystywane do eksploatacji autostrad płatnych kosztem przedsiębiorców, których budowle również zlokalizowane są w pasie drogowym, ale którzy nie prowadzą działalności w zakresie eksploatacji autostrad płatnych.

Przyczyny zaistnienia takiego stanu rzeczy nie zostały dostatecznie wyjaśnione w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, gdzie ograniczono się do lakonicznego stwierdzenia, że ˝zmiana ma na celu usunięcie istniejących wątpliwości interpretacyjnych˝.

Po drugie, prowadzi ona do pogorszenia sytuacji przedsiębiorców, którzy posiadają budowle zlokalizowane w pasie drogowym, których faktycznie i trwale nie wykorzystują do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wbrew obowiązującym uprzednio przepisom obowiązani są oni płacić podatek od nieruchomości od wszystkich tych budowli, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Kryterium techniczne abstrahuje od warunków rynkowych, w jakich funkcjonuje wielu przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorstw komunalnych. Pomija się bowiem, iż w znacznej liczbie wykorzystywanie takich budowli na cele działalności gospodarczej nie jest zależne wyłącznie od decyzji przedsiębiorstwa komunalnego, ale przede wszystkim zależne jest od obowiązków ustawowych, umów łączących to przedsiębiorstwo z daną gminą czy wreszcie stosunków i potrzeb lokalnych.

W związku z powyższym pojawia się pytanie czym jest uzasadnione różnicowanie pozycji przedsiębiorców posiadających budowle w pasie drogi związane z eksploatacją autostrad płatnych i pozostałych przedsiębiorców, którzy takie budowle wykorzystują do innej działalności gospodarczej.

Na ww. pytanie odpowiedzi udzieli Minister Finansów.

powrót Podatek od nieruchomości Budowle w pasie drogi związane z eksploatacją autostrad płatnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________