ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Pojazdy zabytkowe. Stawka VAT

środa, 12 października 2011 09:58

Pojazdy zabytkowe. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pojęcie samochodów kolekcjonerskich nie zostało precyzyjnie zdefiniowane we wspólnej taryfie celnej. Stąd kłopoty z warunkami uznawania pojazdów mechanicznych za przedmioty kolekcjonerskie. Stąd pojazdy mechaniczne zgodnie z zasadami klasyfikacji taryfowej są klasyfikowane do odpowiednich pozycji wspólnej taryfy celnej, np. (8703, 8704) jako używane pojazdy do przewozu osób lub towarów ze stawką celną w wysokości 10% i stawką podatku VAT 23%. Sprawdź, jak klasyfikować importowane pojazdy samochodowe w celu zastosowania właściwych stawek celnych i VAT.

Sprawę wyjaśnił Minister Finansów (odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie zasad zakwalifikowania importowanych pojazdów do przedmiotów kolekcjonerskich i zastosowania preferencyjnej stawki celnej w wysokości 0% oraz preferencyjnej stawki podatku VAT z dnia 23 sierpnia 2011 r. ).

Unia Europejska określiła warunki uznawania pojazdów mechanicznych za przedmioty kolekcjonerskie na potrzeby klasyfikacji taryfowej i zawarła je w następujących aktach prawnych i wyjaśnieniach:

  • rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz wspólnej taryfy celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 7.09.1987 r. z późn. zm.),
  • noty wyjaśniające do zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów,
  • noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. UE C 137 z 6.05.2011 r.).

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki znajdują się w dziale 97 wspólnej taryfy celnej i są klasyfikowane do kodu Scalonej Nomenklatury (CN) 9705 00 00 - Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne.

Wprawdzie pojęcie samochodów kolekcjonerskich nie zostało precyzyjnie zdefiniowane we wspólnej taryfie celnej, to jednak interpretacja tego terminu dla potrzeb właściwej klasyfikacji została zawarta w notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej. Kryteria, jakie powinien spełniać pojazd, aby mógł być uznany za kolekcjonerski, zostały określone w wyjaśnieniach do sekcji XXI (dział 97) not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej. Powstały one na bazie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie nr C 200/84.

Zgodnie z ww. notami kod CN 9705 00 00 obejmuje m.in. pojazdy mechaniczne w swoim oryginalnym stanie, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego, silnika itp., co najmniej 30-letnie oraz modelu lub typu, który nie jest już produkowany.

Pojazdy o charakterze kolekcjonerskim muszą również mieć niezbędne cechy charakterystyczne do włączenia do kolekcji, tzn. powinny być stosunkowo rzadkie, nie być normalnie stosowane do ich oryginalnego celu, być przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym handlem podobnymi artykułami użytkowymi oraz posiadać znaczną wartość.

Oprócz ww. wymienionych do pozycji 9705 zalicza się pojazdy mechaniczne, niezależnie od daty ich produkcji, które, co może zostać udowodnione, brały udział w wydarzeniu historycznym, oraz samochody wyścigowe, które, co może zostać udowodnione, zostały zaprojektowane, zbudowane i wykorzystane wyłącznie do zawodów i osiągnęły znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych krajowych lub międzynarodowych wydarzeniach.

Dowodem może być odpowiednia dokumentacja, na przykład publikacje informacyjne lub literatura specjalistyczna lub opinie uznanych ekspertów.

Dokumentami pomocnymi dla organów celnych w podjęciu decyzji o zaklasyfikowaniu pojazdu do kodu CN 9705 00 00 wspólnej taryfy celnej mogą być opinie wydawane przez rzeczoznawców do spraw techniki samochodowej - ekspertów z dziedziny pojazdów zabytkowych lub zaświadczenia/opinie wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydawane na podstawie opinii rzeczoznawcy.

Biegły rzeczoznawca lub wojewódzki konserwator zabytków w opinii wydawanej na potrzeby klasyfikacji taryfowej, uznając przedmiotowy pojazd za kolekcjonerski, powinien, w miarę możliwości szczegółowo, odnieść się do wszystkich kryteriów wymienionych w pkt 1 ww. not wyjaśniających lub ewentualnie wykazać, iż pojazd posiada wartość historyczną, o której mowa w pkt 2 ww. not wyjaśniających.Występujące przypadki niestosowania przez biegłych ekspertów kryteriów określonych przepisami prawa celnego jako podstawy do wydawania opinii na potrzeby organów celnych (klasyfikacji taryfowej) powodują, iż wydawane opinie o uznaniu pojazdu za kolekcjonerski mogą być kwestionowane przez funkcjonariuszy celnych w zakresie spełniania wymagań określonych we wspólnej taryfie celnej.

Należy bowiem zauważyć, że żadna z opinii nie przesądza o zaklasyfikowaniu pojazdu do pozycji 9705 jako przedmiotu kolekcjonerskiego, a stanowi jedynie pomocniczy dokument, mający ułatwić organom celnym dokonanie właściwej klasyfikacji taryfowej, który jest poddawany ocenie jak każdy inny dowód w sprawie. Podobne stanowisko zostało wyrażone w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych (wyroki WSA w Poznaniu III SA/Po 21/10, WSA w Olsztynie I SA/O1 416/9, WSA w Warszawie V SA/WA1569/10).

W sytuacji braku spełnienia kryteriów klasyfikacyjnych, jakie przewiduje kod CN 9705 00 00, nawet uznanie pojazdu za kolekcjonerski/zabytkowy przez wojewódzkiego konserwatora zabytków nie może automatycznie decydować o jego klasyfikacji do ww. kodu. Tylko spełnienie przedstawionych wyżej kryteriów warunkuje zaliczenie danego pojazdu do kodu CN 9705 00 00. W przeciwnym razie pojazdy mechaniczne zgodnie z zasadami klasyfikacji taryfowej są klasyfikowane do odpowiednich pozycji wspólnej taryfy celnej, np. (8703, 8704) jako używane pojazdy do przewozu osób lub towarów ze stawką celną w wysokości 10% i stawką podatku VAT 23%.

Organ celny na potrzeby prawidłowego określenia należności celnych może zweryfikować opinię rzeczoznawcy lub wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli wystąpią przesłanki do podjęcia takiego działania (np. występowanie istotnych braków w opinii, niezgodność danych zawartych w opinii z przedstawionym pojazdem). Dlatego też niekiedy organy celne pomimo pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków lub biegłego rzeczoznawcy mogą uznać, że jest ona niewystarczająca do zakwalifikowania pojazdu do grupy pojazdów o charakterze kolekcjonerskim.

Odpowiadając na pytanie, czy możliwe jest wprowadzenie regulacji prawnych ustalających jednolite zasady pozwalające organom celnym zaklasyfikować pojazd kolekcjonerski do kodu CN 9705 00 00, należy wyjaśnić, iż dla organów celnych jedyną podstawą uznania pojazdu za kolekcjonerski w rozumieniu przepisów prawa celnego (zaklasyfikowania do kodu CN 9705 00 00) stanowią przepisy Unii Europejskiej - wspólna taryfa celna wraz z ww. notami wyjaśniającymi.

Uznanie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pojazdu za kolekcjonerski/zabytkowy zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a nawet wpisanie samochodu do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków nie może być równoznaczne z uznaniem pojazdu za kolekcjonerski w rozumieniu wspólnej taryfy celnej służącej określeniu należności celnych. Inne są bowiem warunki wpisania pojazdu do rejestru czy ewidencji zabytków (inna podstawa prawna), a inne do zaklasyfikowania pojazdu do kodu CN 9705 00 00 wspólnej taryfy celnej. Na potrzeby importu zasadnicze i decydujące znaczenie mają postanowienia wspólnej taryfy celnej.

Ministerstwo Finansów w celu rozwiązania problemów dotyczących zasad uznawania pojazdów mechanicznych za przedmioty kolekcjonerskie, wynikających ze stosowania przez organy celne obowiązujących w tym zakresie we Wspólnocie Europejskiej przepisów prawa celnego, a praktyką wystawiania przez wojewódzkich konserwatorów zabytków zaświadczeń potwierdzających kolekcjonerski charakter pojazdów w piśmie szefa Służby Celnej z dnia 19 października 2009 r., skierowanym do podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło stanowisko w sprawie uznawania pojazdów za przedmioty kolekcjonerskie przez organy celne oraz przepisy obowiązujące w tym zakresie.

Departament Polityki Celnej w Ministerstwie Finansów przekazał do Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego materiał informacyjny ˝Zasady uznawania pojazdów mechanicznych za przedmioty kolekcjonerskie na potrzeby klasyfikacji taryfowej˝, który został rozesłany wojewódzkim konserwatorom zabytków.

Przedstawiciele Służby Celnej wzięli udział w ogólnopolskim seminarium dla ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych, na którym przedstawili stanowisko organów celnych odnośnie do przedmiotowej problematyki.

W wyniku spotkań przedstawicieli Służby Celnej z przedstawicielami Zespołu Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych przygotowane zostały przez ww. zespół w konsultacji z Departamentem Polityki Celnej ˝Zalecenia dotyczące wydawania przez rzeczoznawców ocen pojazdów mechanicznych uznawanych za kolekcjonerskie w rozumieniu przepisów prawa celnego˝, które zostały przesłane do stosowania ekspertom z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowanym przez Zespół Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych w celu ujednolicenia zasad wydawania opinii dotyczących pojazdów kolekcjonerskich.

Jednocześnie Departament Polityki Celnej przygotował i przekazał do wszystkich dyrektorów izb celnych ˝Materiał informacyjny dotyczący uznawania pojazdów mechanicznych za przedmioty kolekcjonerskie na potrzeby klasyfikacji taryfowej˝ oraz ww. zalecenia dla rzeczoznawców.

Dodatkowo w dniu 3 sierpnia 2011 r. przedstawiciele Służby Celnej wzięli udział jako wykładowcy w szkoleniu dla ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych, na którym przedstawili przepisy celne obowiązujące w przedmiotowym zakresie wraz ze szczegółowym omówieniem kryteriów oceny pojazdów, które są zawarte w ww. notach wyjaśniających.

W związku z powyższym Minister Finansów wyraził nadzieję, iż ww. działania podjęte przez Ministerstwo Finansów w celu ujednolicenia praktyki uznawania pojazdów mechanicznych za przedmioty kolekcjonerskie na potrzeby klasyfikacji taryfowej będą skutkować uniknięciem problemów w przyszłości.

powrót VAT Pojazdy zabytkowe. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________