ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Badanie grupy krwi a VAT

poniedziałek, 17 października 2011 10:04

Badanie grupy krwi a VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Posiadanie przez potencjalnego pacjenta karty plastikowej z oznaczeniem nazwiska, imienia i grupy krwi jest wystarczające do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Według interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 14 września 2011 r. dotyczącej usług w zakresie oznaczania grupy krwi wraz z wydaniem Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi badanie takie korzysta ze zwolnienia od VAT.

Podatnik będący zakładem opieki zdrowotnej, który świadczy odpłatnie usługi zdrowotne polegające na pobraniu krwi i oznaczeniu grupy krwi, wystąpił do organów podatkowych z pytaniem.

Wynik badania przekazywany jest w formie Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi. Dokument ten pozwala ustalić ratownikom medycznym grupę krwi ofiar wypadków oraz pracownikom systemu opieki zdrowotnej w Polsce, dla których ta informacja jest niezbędna. Karta jest jedynym dokumentem, obok legitymacji honorowego dawcy krwi, na podstawie którego można dokonać transfuzji krwi z pominięciem czasochłonnego laboratoryjnego ustalania grupy krwi. Karta pozwala skrócić czas oczekiwania na transfuzję o ok. 30 min. Karta pozwala uniknąć oznaczania grupy krwi przy wielokrotnych pobytach w szpitalu, ponieważ jest trwała i zachowuje ważność przez całe życie człowieka.

W opinii podatnika, usługa oznaczenia grupy krwi kwalifikuje się do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej, ponieważ:

  • jest to usługa w zakresie ochrony zdrowia wykonywana przez zakład opieki zdrowotnej,
  • badanie wpisuje się w katalog usług stanowiących niezbędny etap do osiągnięcia celów terapeutycznych oraz ma ścisły związek z przyspieszeniem realizacji przyszłych świadczeń zdrowotnych,
  • badanie ma związek z obniżeniem kosztów funkcjonowania ochrony zdrowia, ponieważ Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi pozwala uniknąć oznaczania grupy krwi przy wielokrotnych pobytach w szpitalu, ponieważ jest trwała i zachowuje ważność przez całe życie człowieka,
  • w medycynie ratunkowej istnieje pojęcie tzw. „złotej godziny”, w ciągu której często decyduje się o życiu lub śmierci ofiary wypadku. 30 cennych minut można zaoszczędzić dzięki Karcie Identyfikacyjnej Grupy Krwi.

W związku z tym, ze zwolnienie działalności ściśle związanej z opieką szpitalną i medyczną przewidziane w art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy ma gwarantować, by dostęp do opieki medycznej i szpitalnej nie został zamknięty z powodu kosztów powstałych wskutek tej opieki, badania grupy krwi i ich dokumentacja w formie KIGK służy realizacji tych celów. Ponoszone koszty wykonywania profilaktycznych badań krwi są niewspółmierne z efektami obniżenia kosztów ochrony zdrowia w związku z wyeliminowaniem wielokrotnego wykonywania tych badań.

Jak podkreślał wielokrotnie Trybunał, zwolnienia przewidziane w art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy mają na celu zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej o ile pomniejszenie kosztów opieki zdrowotnej jest w rzeczy samej celem zwolnienia, to zwolnienie nie jest uzależnione od osiągnięcia takiej redukcji kosztów w przypadku każdego pojedynczego świadczenia.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości UE zwolnieniu od podatku VAT podlegają tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu diagnozę, opiekę lub terapię.

W sprawie C-262/08 Trybunał Sprawiedliwości UE zauważył, że „usługi są ściśle związane z opieką medyczną (leczeniem szpitalnym i medycznym) jedynie wówczas, gdy są one rzeczywiście świadczone jako usługi pomocnicze względem takiej opieki świadczonej pacjentom jako świadczenie główne, tylko wówczas jeżeli wpisują się one w logiczny sposób w ramy świadczenia tejże opieki i stanowią w procesie świadczenia tejże opieki niezbędny etap, aby osiągnąć cele terapeutyczne, którym służą, gdyż jedynie takie usługi mogą mieć wpływ na koszty opieki zdrowotnej, która staje się dostępna w drodze zwolnienia od podatku”.

Przepis §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniem do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U. z 2005 r. nr 191 poz. 1607 ze zm.) stanowi, że przed przetoczeniem należy sprawdzić, czy w dokumentacji medycznej pacjenta znajduje się wynik badania grupy krwi.

Za niewiarygodną uznaje się informację o grupie krwi zawartą w karcie informacyjnej z pobytu w innym szpitalu. Za wiarygodny można uznać wyłącznie wynik wpisany w dowodzie osobistym, karcie identyfikacyjnej grupy krwi zgodnej z wzorem nr 3 określonym w załączniku do rozporządzenia, legitymacji honorowego dawcy krwi lub wynik z pracowni serologii transfuzjologicznej. Wynik badania grupy krwi umieszcza się w formularzu historii choroby w obecności dwóch osób, które składają własnoręczne podpisy po sprawdzeniu zgodności wyniku z wpisem.

Posiadanie przez potencjalnego pacjenta karty plastikowej z oznaczeniem nazwiska, imienia i grupy krwi jest wystarczające do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zatem, mając na uwadze powyższe wskazanie Wnioskodawcy oraz cyt. wyżej przepis (§ 8 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia) uznać należy, że przedmiotowa usługa (o ile faktycznie karta dokumentująca jej wynik jest zgodna z ww. wzorem) wpisuje się w logiczny sposób w ramy świadczenia opieki medycznej i stanowi w procesie świadczenia tejże opieki niezbędny etap, a tym samym spełnia kryterium przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 18, w związku z art. 132 Dyrektywy 2006/112/We Rady.

Organ podatkowy stwierdził, że usługa badania krwi w celu oznaczenia grupy krwi i wydania tzw. Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi wykonywana przez Wnioskodawcę posiadającego status ZOZ-u korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Przypomniał też, że od dnia 1 lipca 2011 r., zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), przepis: art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT otrzymał brzmienie: „zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze”.

Jednocześnie z dniem 1 lipca 2011 r. została uchylona ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.). Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654).

powrót VAT Badanie grupy krwi a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________