ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Komornicy sądowi czasem z kasą fiskalną

wtorek, 18 października 2011 10:53

Komornicy sądowi czasem z kasą fiskalną

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W niektórych sytuacjach komornicy sadowi muszą jednak posiadać kasę fiskalną. Sprawdź stanowisko Ministra Finansów w kwestii obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych przez komorników sądowych podczas pobierania opłat za czynności egzekucyjne.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonującym czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

Komornikom sądowym powierza się w szczególności wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Tym samym komornicy sądowi, w zakresie, w jakim stosując środki przymusu zastrzeżone dla władzy publicznej, wykonują władztwo publiczne wynikające z funkcji organu egzekucyjnego, są uznawani za organy władzy publicznej i w związku z tym w zakresie opłat egzekucyjnych pobieranych za ww. czynności są objęci regulacją art. 15 ust. 6 ww. ustawy wyłączającą ich w tym zakresie z obowiązków podatnika VAT.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas dotyczy podatników podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w zakresie pobieranych przez komorników opłat (wynagrodzeń) za ww. czynności związane z wykonywaniem władztwa publicznego komornicy nie są objęci obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas.

Natomiast czynności wykonywane przez komorników sądowych w pozostałym zakresie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według zasad ogólnych i kwestie te zostały wyjaśnione w interpretacji dokonanej przez ministra finansów w piśmie z dnia 30 lipca 2004 r. nr PP10- 812-802/04/MR/1556PP w sprawie czynności świadczonych przez komorników sądowych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że regulacja art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie nakłada na komornika, działającego zgodnie z art. 18 ustawy o VAT w roli płatnika VAT, obowiązków w zakresie ewidencjonowania na kasie obrotu i kwot podatku należnego od dostawy dokonywanej w trybie egzekucji.

Tak wynika z odpowiedzi Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. na interpelację poselską dotyczącą obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych przez komorników sądowych podczas pobierania opłat za czynności egzekucyjne.

powrót VAT Komornicy sądowi czasem z kasą fiskalną

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________