ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wyższy limit kilometrówki dopiero od 2012

wtorek, 18 października 2011 11:49

Wyższy limit kilometrówki dopiero od 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od nowego roku wzrosną stawki kilometrówki. Zmieni się wysokość stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27 poz. 271, z późn. zm.), przewiduje wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.

Nowelizowany przepis w swoim obecnym brzmieniu przewiduje, że przedmiotowe stawki nie mogą być wyższe niż:

 1. dla samochodu osobowego:
  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm - 0,5214 zł,
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm - 0,8358 zł,
 2. dla motocykla - 0,2302 zł,
 3. dla motoroweru - 0,1382 zł.

Po zmianie maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:

 1. dla samochodu osobowego:
  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm - 0,97 zł,
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm – 1,01 zł,
 2. dla motocykla - 0,92 zł,
 3. dla motoroweru - 0,81 zł.

Ze względu na wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, spowodowane m.in. wzrastającymi cenami paliwa, do Ministerstwa Infrastruktury zostały skierowane liczne monity, m.in.ze strony Poczty Polskiej, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Związku Zawodowego Leśników RP, dotyczące konieczności podwyższenia maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych do celów służbowych.

W świetle obliczeń i danych powoływanych przez ww., wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, w tym zwłaszcza koszty paliwa, powodują, że maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów, zawarte w powoływanym rozporządzeniu, nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych.

Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, iż ostatnia nowelizacja omawianego rozporządzenia w zakresie wysokości przedmiotowych stawek nastąpiła rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U nr 201, poz. 1462), przy czym od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia realne koszty eksploatacji pojazdów uległy znaczącemu wzrostowi.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, Instytut Transportu Samochodowego (ITS), na zamówienie resortu infrastruktury, sporządził analizę naukową pn.: „Analiza kosztów eksploatacji pojazdów oraz oszacowanie na jej podstawie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu” .

Celem analizy było oszacowanie aktualnych kosztów eksploatacji pojazdów i dokonanie oceny, czy wysokość stawek za 1 km przebiegu pojazdu, zawartych w powyższym rozporządzeniu, nadal umożliwia pokrywanie kosztów eksploatacji pojazdów używanych do celów służbowych, w sytuacji rosnących realnych kosztów eksploatacji pojazdów.

Wyniki badań przeprowadzonych przez ITS na podstawie danych pochodzących m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów, uzyskanych od producentów pojazdów oraz będących w posiadaniu ITS, wykazały, że aktualne przeciętne koszty eksploatacji wybranych marek samochodów osobowych, motocykli i motorowerów użytkowanych w Polsce, w przeliczeniu na 1 kilometr przebiegu pojazdu, są wyższe, niż obecnie obowiązujące maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych.

Przedstawione przez ITS obliczenia wykazały przy tym, że koszty te kształtują się w sposób zróżnicowany, w zależności od rodzaju pojazdu oraz od przeciętnego okresu jego eksploatacji, przy czym znaczący udział w strukturze tych kosztów posiadają koszty związane z utratą wartości rynkowej pojazdów, zwłaszcza w okresie pierwszego roku eksploatacji.

Zgodnie z opinią ITS, najbardziej miarodajne jest przy tym przyjęcie jako reprezentatywnych kosztów eksploatacji pojazdów użytkowanych w okresie pierwszych pięciu lat od nowości. Przyjęcie stawek dla tego okresu jest uzasadnione, ponieważ koszty użytkowania pojazdu w okresie pierwszych pięciu lat od nowości kształtują się na poziomie pośrednim pomiędzy kosztami obliczonymi dla pierwszego roku eksploatacji (koszty te są najwyższe ze względu na znaczną utratę wartości rynkowej pojazdu w okresie pierwszego roku), a kosztami w okresie pierwszych dziesięciu lat eksploatacji, które są przeciętnie niższe w porównaniu do kosztów w okresie pierwszych pięciu lat.

Zasadne jest przy tym przyjęcie założenia, że prywatny nabywca zakupuje nowy pojazd z zamiarem użytkowania go przynajmniej przez okres kilku lat, co pozwala na przyjęcie jako podstawy obliczenia stawki, poziomu kosztów kształtującego się w okresie pięcioletnim.

Z przedstawionych przez ITS obliczeń wynika, że koszty eksploatacji samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 ccm kształtują się na poziomie znacząco wyższym, niż aktualna wysokość stawki zwrotu kosztów za używanie tych pojazdów do celów służbowych (0,5214 zł/km) i wynoszą dla pojazdów w okresie pięciu pierwszych lat eksploatacji przeciętnie 0,97 zł w przeliczeniu na 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Z kolei dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 ccm realne koszty ich używania są wyższe niż stawka przewidziana dla tych pojazdów (0,8358 zł/km) i wynoszą przeciętnie 1,01 zł/km. Największe rozbieżności kosztów obsługi w porównaniu z obowiązującymi stawkami dotyczą motocykli i motorowerów, w odniesieniu do których stawki przewidziane w zmienianym rozporządzeniu wynoszą dla motocykli: 0,2302 zł/km i dla motorowerów: 0,1382 zł/km.

W świetle obliczeń przestawionych w powoływanej analizie, realne koszty eksploatacji motocykli wynoszą przeciętnie w ciągu pierwszych pięciu lat eksploatacji 0,92 zł/km, przy czym duży wpływ na wysokość tej kwoty mają koszty związane z utratą wartości rynkowej motocykli oraz koszty pełnego zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych. Natomiast koszty eksploatacji motorowerów wynoszą przeciętnie 0,81 zł/km, przy czym duży udział w strukturze tych kosztów posiadają koszty ubezpieczeń komunikacyjnych tych pojazdów.

W związku z powyższym, w celu zagwarantowania pracownikom pełnej rekompensaty rzeczywistych, ponoszonych przez nich ww. kosztów eksploatacji pojazdów, niezbędna jest zmiana omawianego rozporządzenia, poprzez ustalenie na wyższym poziomie, stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, na poziomie przeciętnych kwot wynikających z obliczeń Instytutu Transportu Samochodowego.

powrót Podatki dochodowe Wyższy limit kilometrówki dopiero od 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________