ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Opłaty lokalne Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2012

czwartek, 20 października 2011 10:48

Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów podpisał obwieszczenie z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 r. (M.P. nr 68, poz. 679), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku 2011, w stosunku do pierwszego półrocza roku 2010 wyniósł 104% (nastąpił wzrost cen o 4,2%).

Wobec powyższego Minister Finansów dokonał przeliczenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem.

Górne stawki podatku w 2012 r. (wysokość obowiązujących stawek określa rada gminy) wynoszą:

1) grunty związane z działalnością gospodarczą - 0,84 zł za 1m² powierzchni,

2) grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł za 1 ha powierzchni,

3) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP - 0,43 zł za 1m² powierzchni,

4) budynki mieszkalne (lub ich części) - 0,70 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

5) budynki (lub ich części) związane z działalnością gospodarczą oraz budynki mieszkalne (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

6) budynki (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

7) budynki (lub ich części) zajęte na udzielenie świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

8) pozostałe budynki (lub ich części) w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego 7,36 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

9) budowle – 2% wartości budowli.

Maksymalne stawki podatku w 2012 r. (wysokość obowiązujących stawek określa rada gminy, nie mogą być one niższe niż wskazane przez Ministra Finansów w obwieszczeniu) wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 779,68 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.300,71 zł
c) powyżej 9 ton - 1.560,84 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 2.978,53 zł;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.820,96 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie - 2.302,20 zł
b) powyżej 36 ton - 2.978,53 zł;

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.560,84 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie - 1.820,96 zł
b) powyżej 36 ton - 2.302,20 zł;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.820,96 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.302,20 zł.

W 2012 r. maksymalne stawki opłat lokalnych (wysokość obowiązujących stawek określa rada gminy) wynoszą:

1) opłata targowa - 728,64 zł dziennie;

2) opłata miejscowa w miejscowościach:
- posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - 2,08 zł dziennie,
- posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej - 2,96 zł dziennie;

3) opłata uzdrowiskowa - 4,09 zł dziennie;

4) opłata od posiadania psów - 115,31 zł rocznie.

 

powrót Opłaty lokalne Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________