ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Limit dla jednorazowej amortyzacji w 2012

niedziela, 23 października 2011 12:29

Limit dla jednorazowej amortyzacji w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Niektórzy podatnicy mogą jednorazowo zamortyzować niektóre środki trwałe. Preferencja ta służy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność (bez względu na ich wielkość) oraz małym podatnikom. Możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji pozwala na istotne obniżenie podatku dochodowego. Sprawdź limit dla jednorazowej amortyzacji dla 2012 r.

Małym podatnikiem dany przedsiębiorca może się stać najwcześniej w drugim roku prowadzenia działalności ponieważ znaczenie dla statusu małego podatnika mają okoliczności z roku poprzedniego. W pierwszym roku prowadzenia działalności podatnicy mogą korzystać z jednorazowej amortyzacji w zasadzie wyłącznie jako podmioty rozpoczynające działalność w danym roku.

Mały podatnik to podatnik u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto, wraz z kwotą podatku należnego VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.).

Podmiot rozpoczynający działalność w danym roku to osoba, która nie prowadziła działalności w roku poprzednim. Osoba, która prowadziła działalność w roku poprzednim, jest osobą kontynuującą działalność.

Zatem osobą rozpoczynającą działalność nie będzie już, m.in. podatnik, który w danym roku lub w okresie 2 poprzednich lat, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Jednorazowa amortyzacja dotyczy tylko niektórych środków trwałych. Jednorazowej amortyzacji podlegają środki trwałe określone w grupach 3-8 Klasyfikacji, lecz z wyłączeniem samochodów osobowych.

Z jednorazowej amortyzacji wyłączone są:

 • budynki (grupa 1 Klasyfikacji)
 • budowle (grupa 2 Klasyfikacji)
 • samochody osobowe (dotyczy to samochodów osobowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym
 • wartości niematerialne i prawne.

Celem tych przepisów jest stworzenie istotnego bodźca inwestycyjnego dla małych podatników, przy zachowaniu elastycznych (fakultatywnych) zasad rozliczenia amortyzacji.

Limit dla jednorazowej amortyzacji w roku 2012 wynosi 222.000 zł.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonujesz według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W dniu 3 października 2011 r. kurs euro był równy 4,4370 zł.

Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej:

 • rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006);
 • rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. L 193, 25.07.2007);
 • rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. L 337, 21.12.2007).

Stąd też na podstawie wskazanych niżej przepisów rozporządzenia Komisji UE, wysokość jednorazowego odpisu może być ograniczona limitem takiej pomocy, który określony jest dla 3 lat wstecz, biorąc pod uwagę dany rok podatkowy i dwa poprzednie lata.

Zasadniczo w trzyletnim okresie łącznie kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200.000 euro. Jednakże dla firm transportowych kwota ta nie może przekroczyć 100.000 euro. Przeliczenia kwoty pomocy na złote dokonujesz w oparciu o średni kurs NBP ogłoszony w dniu jej udzielenia, zatem w dniu dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

powrót Podatki dochodowe Limit dla jednorazowej amortyzacji w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________