ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów

wtorek, 25 października 2011 15:05

Wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Do skutecznego wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz udziałowca spółki może dojść wówczas gdy ustalone zostanie, że wydatki na jego rzecz miały w istocie charakter jednostronny. Tego rodzaju wydatki prowadzą bowiem do ukrytego, w kosztach uzyskania przychodu spółki, transferu zysku przed opodatkowaniem na rzecz udziałowca spółki. Sytuacja taka ma miejsce, gdy świadczenie spółki na rzecz udziałowca nie ma charakteru świadczenia wzajemnego, któremu towarzyszyłaby z jego strony odpłatność i ekwiwalentność.

Tak uznał w wyroku z dnia 18 lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

 

Przeprowadzona kontrola podatkowa w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz obliczania podatku dochodowego od osób prawnych (jak również podatku VAT) wykazała, że spółka złożyła zeznanie CIT-8 za 2007 r. w którym wykazała zaniżoną kwotę dochodu nie powodującego powstania zobowiązania podatkowego.

Spółka zaliczyła do kosztów zakup biletu lotniczego oraz opłaty lotniskowe w łącznej kwocie 6.191,95 zł dla wiceprezesa  zarządu spółki, które jej zdaniem były związane z czynnościami jakie podejmował on w celu uzyskania pozwolenia na wykonywanie pracy w Polsce. W datach, w których były dokonywane wydatki nie był on pracownikiem spółki, nie wykonywał na jej rzecz usług na podstawie umowy zlecenia. Jedynym stosunkiem łączącym ze spółką było to, że był wiceprezesem zarządu.

Wydatki na przeloty wiceprezesa niebędącego pracownikiem i nie pozostającym w żadnym stosunku cywilnoprawnym ze spółką nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 w zw z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

Spółka zaliczyła również do kosztów uzyskania przychodów w 2007 r. kwotę 476,64 zł tytułem usługi noclegowej, jednakże prezes zarządu spółki nie pamiętał dla kogo ta usługa została wykupiona i pomimo pisemnego wezwania do wyjaśnienia tego wydatku nie był w stanie tego wyjaśnić.

 

Spółka złożyła odwołanie od decyzji podwyższającej kwotę podatku należnego, uzasadniając że organ wadliwie ustalił, iż pomiędzy wiceprezesem spółki a spółką nie ma żadnego stosunku cywilnoprawnego, podczas gdy w rzeczywistości ten stosunek prawny istnieje bo właśnie jest wiceprezesem. Przeloty wiceprezesa wiązały się z gromadzeniem dokumentów potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na pracę. Co rozliczenia leasingu natomiast działanie spółki było prawidłowe.

W wyniku dalszego postępowania sprawa trafiła do sądu administracyjnego. Sąd przyznał rację organom podatkowym. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy po podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym w 2007 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni nie będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów (...).

Jak wskazał NSA w wyroku z 8 grudnia 2004 r. FSK 793/04, "odrębne przepisy", do których odsyła art. 16 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy dla określenia pojęcia "pracownik", to przepisy prawa pracy (w tym przede wszystkim Kodeks pracy), a nie przepisy ustaw podatkowych. Jednostronne zaś świadczenie spółki na rzecz jej udziałowca w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, to takie świadczenie, któremu nie odpowiada wzajemne świadczenie (niepowiązane ekwiwalentnie) udziałowca na rzecz spółki zrealizowane także w ramach nieważnej umowy o pracę (vide: wyrok NSA z dnia 5 września 2008 r. II FSK 790/07).

Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 maja 2003 r. I SA/Wr 680/01 uznał, iż kosztem uzyskania przychodu są wydatki ponoszone na rzecz udziałowca przez spółkę jako ekwiwalent świadczeń takiego udziałowca - członka zarządu na rzecz spółki, np. z tytułu umów zlecenia czy umów o dzieło, o ile umowy tego rodzaju związane są z jego czynnościami, które mogą mieć wpływ na przychód spółki.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozstrzyganej sprawy Sąd wskazał należy, że prawidłowo i wyczerpująco przeprowadzone w sprawie postępowanie nie wykazało aby świadczenia spółki miały charakter ekwiwalentny względnie odpowiadały im świadczenia wzajemne wiceprezesa na rzecz spółki. Dodatkowo należy podkreślić, że był on zatrudniony w spółce dopiero od 2 listopada 2007 r. a kwestionowane przez organ wydatki pochodzą sprzed tej daty.

Z brzmienia przepisu art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem, że do skutecznego wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz udziałowca spółki może dojść wówczas gdy ustalone zostanie, że wydatki na jego rzecz miały w istocie charakter jednostronny. Tego rodzaju wydatki prowadzą bowiem do ukrytego, w kosztach uzyskania przychodu spółki, transferu zysku przed opodatkowaniem na rzecz udziałowca spółki. Sytuacja taka ma miejsce, gdy świadczenie spółki na rzecz udziałowca nie ma charakteru świadczenia wzajemnego, któremu towarzyszyłaby z jego strony odpłatność i ekwiwalentność.

Z uwagi na jednostronny charakter spornych świadczeń spółki i związanych z nimi wydatków na rzecz udziałowca spółki, będącego jednocześnie członkiem jej zarządu, lecz niebędącego jej pracownikiem oraz brak wykazania związku tych wydatków z przychodami spółki - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów.

powrót Podatki dochodowe Wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________