ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości garaży

wtorek, 25 października 2011 16:16

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości garaży

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Garaż może być stanowiącą nieruchomość częścią budynku mieszkalnego albo elementem nieruchomości wspólnej w budynku. Określenie właściwej stawki podatku od nieruchomości w przypadku garaży w budynkach mieszkalnych jest uzależnione od tego, czy stanowią one odrębne nieruchomości, czy też są elementami nieruchomości wspólnej.

Nieruchomości będące budynkami stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Na podstawie tego przepisu opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają również stanowiące nieruchomości części budynków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje się odrębne stawki podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części:

  • mieszkalnych;
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym;
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz od
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

W celu ustalenia prawidłowej stawki podatku od nieruchomości w przypadku garaży kluczowym zagadnieniem jest rozstrzygnięcie, czy przedmiotem opodatkowania jest budynek, czy jego części będące nieruchomościami. W zależności bowiem od zaistniałego w konkretnym przypadku stanu faktycznego wystąpią odmienne stany prawne, co w konsekwencji powodować będzie opodatkowanie podatkiem od nieruchomości według różnych stawek tego podatku, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Garaż może być bowiem stanowiącą nieruchomość częścią budynku mieszkalnego albo elementem nieruchomości wspólnej w budynku.
Przyjmowana na potrzeby podatku od nieruchomości definicja nieruchomości zawarta jest w art. 46 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zgodnie z którym są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Pod pojęciem części budynku stanowiących odrębne przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należy zatem rozumieć samodzielne lokale mieszkalne, a także lokale o innym przeznaczeniu, określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.); zgodnie bowiem z tym przepisem mogą one stanowić odrębne nieruchomości.

Samodzielny lokal mieszkalny został zdefiniowany w ustawie jako wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych (art. 2 ust. 2). Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej (art. 7 ust. 2).

Biorąc powyższe pod uwagę, garaże wielostanowiskowe w budynku mieszkalnym, jak również garaże wydzielone trwałymi ścianami w obrębie tego budynku - jako samodzielne lokale będące odrębnymi nieruchomościami, stanowią odrębne przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości, przy czym charakter tych nieruchomości jest bez wątpienia niemieszkalny. W konsekwencji właściwe będzie w takim przypadku zastosowanie stawki podatku określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Powyższe stanowisko w zakresie opodatkowania lokali niemieszkalnych garaży stanowiących odrębną nieruchomość, stawką właściwą dla budynków lub ich części pozostałych potwierdza orzecznictwo sądowe, w tym wskazane w piśmie wyroki WSA w Białymstoku: z dnia 16 marca 2009 r., I SA/Bk 328/09 oraz z dnia 23 listopada 2007 r., I SA/Bk 407/07.

Natomiast garaż wielostanowiskowy mieszczący się w bryle budynku mieszkalnego, stanowiący element nieruchomości wspólnej z określeniem korzystania z poszczególnych miejsc w ramach podziału quoad usum, podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla budynku mieszkalnego; nie jest on bowiem odrębnym przedmiotem opodatkowania.

Stosowanie takiej stawki podatku jest właściwe dla takich obiektów budowlanych, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne. W ten sposób został bowiem zdefiniowany budynek mieszkalny w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. nr 112, poz. 1317 z późn. zm.).

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) podstawą wymiaru podatków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. W §65 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) określono rodzaje budynków oraz stwierdzono, że przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju ustala się zgodnie z zasadami Klasyfikacji Środków Trwałych.

Sumując, określenie właściwej stawki podatku od nieruchomości w przypadku garaży w budynkach mieszkalnych jest uzależnione od tego, czy stanowią one odrębne nieruchomości, czy też są elementami nieruchomości wspólnej.

powrót Podatek od nieruchomości Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości garaży

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________