ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Pojazd historyczny może być odpadem

wtorek, 25 października 2011 17:53

Pojazd historyczny może być odpadem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Importer w celu udowodnienia, że pojazd jest pojazdem historycznym, powinien przedstawić zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisie do rejestru zabytków, ewidencji lub inwentarza muzealiów, ewentualnie opinię rzeczoznawcy uznającą pojazd za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Organy Służby Celnej weryfikują wszelkie dokumenty dotyczące takich pojazdów.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do pojazdów historycznych. Zgodnie z ww. ustawą przez pojęcie „pojazdu historycznego” rozumie się:

  1. pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  2. pojazd mający co najmniej 25 lat, uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Według przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) „pojazd zabytkowy” jest to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Decyzję o wpisie podejmuje wojewódzki konserwator zabytków, a ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria oceny pojazdów zabytkowych według których pojazd zabytkowy:

  1. powinien posiadać co najmniej 25 lat i musi być (w modelu) nieprodukowany od lat 15,
  2. powinien posiadać minimum 3/4 zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły),
  3. pojazdy mające mniej niż 25 lat, o ile są egzemplarzami unikalnymi, z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, powinny się charakteryzować przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech:

a) posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
b) dokumentuje ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
c) związany był z ważnymi wydarzeniami historycznymi
d) użytkowany był przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,
e) miał związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
f) posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany na bazie oryginalnych elementów,
g) został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.

Z powyższego wynika, że nie każdy „dawny pojazd” można uznać za „pojazd historyczny” w rozumieniu ww. ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lecz jedynie taki, który spełnia określone w ww. przepisach wymagania. Importer w celu udowodnienia, że pojazd jest pojazdem historycznym, powinien przedstawić zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisie do rejestru zabytków, ewidencji lub inwentarza muzealiów, ewentualnie opinię rzeczoznawcy uznającą pojazd za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Należy jednak zauważyć, że opinia rzeczoznawcy stanowi jedynie pomocniczy dokument, mający ułatwić organom celnym podjęcie właściwej decyzji, który jest poddawany ocenie jak każdy inny dowód w sprawie.

Organ Służby Celnej może zweryfikować opinię rzeczoznawcy, jeśli wystąpią przesłanki do podjęcia takiego działania (np. występowanie istotnych braków w opinii, niezgodność danych zawartych w opinii z przedstawionym pojazdem).

Biegły rzeczoznawca w opinii, uznając przedmiotowy pojazd za historyczny, powinien wykazać, że pojazd posiada cechy wymienione w art. 2 ust. 2 lit. b, tzn. jest unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Dlatego też niekiedy organy Służby Celnej w przypadku braku spełnienia ww. przesłanek przez pojazd mogą uznać, że opinia biegłego rzeczoznawcy jest niewystarczająca do uznania pojazdu za historyczny. Jednocześnie, w przypadku gdy importowany pojazd jest w stanie technicznym opisanym w ww. „Wskazówkach metodycznych w sprawie uznawania uszkodzonych pojazdów za odpad w transgranicznym przemieszczaniu odpadów”, przekazanie przez organ celny zawiadomienia do właściwego w sprawach odpadów organu (główny inspektor ochrony środowiska) będzie uzasadnione.

Artykuł 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. nr 124, poz. 859, z późn. zm.) nakazuje, aby organ administracji publicznej (w tym organ Służby Celnej), który stwierdził nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów, podjął niezwłocznie działania mające na celu zabezpieczenie przed oddziaływaniem odpadów na środowisko, w tym szczególnie życie i zdrowie ludzi.

Organ administracji publicznej, który stwierdził nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów, niezwłocznie przekazuje zawiadomienie do głównego inspektora ochrony środowiska wraz z kompletną dokumentacją sprawy oraz informację o podjętych działaniach. Główny inspektor ochrony środowiska, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 ww. ustawy, wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne i wydaje decyzję, o której mowa w art. 26 ww. ustawy.

Organy Służby Celnej, dokonując oceny, czy przywożony pojazd stanowi odpad, stosują zatwierdzone przez głównego inspektora ochrony środowiska „Wskazówki metodyczne w sprawie uznawania uszkodzonych pojazdów za odpad w transgranicznym przemieszczaniu odpadów”, które określają, w jakich przypadkach pojazd wypełnia definicję „odpadu”.

powrót Inne Pojazd historyczny może być odpadem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________