ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kradzież pieniędzy. Czy strata stanowi koszt uzyskania przychodu?

czwartek, 27 października 2011 15:52

Kradzież pieniędzy. Czy strata stanowi koszt uzyskania przychodu?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wartość skradzionych pieniędzy może stanowić koszty uzyskania przychodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Podatniczka prowadziła działalność polegającą na pobieraniu wpłat gotówkowych od osób fizycznych i dokonywaniu wypłat gotówkowych dla osób fizycznych. Była pośrednikiem pomiędzy bankiem, a klientem indywidualnym. Za pośrednictwo otrzymywała prowizję. W związku z tym, iż oprócz pobieranych wpłat od klientów dokonywała również wypłat gotówkowych musiała mieć pogotowie gotówkowe. Gotówkę przechowywała w sejfie. Niekiedy stan gotówki, w zależności od dnia, był wysoki.

Któregoś dnia do pomieszczenia, gdzie znajdował się sejf z pieniędzmi włamano się i skradziono sejf z gotówką w kwocie 92.363,17 zł. Sprawcy nie znaleziono. Komenda Miejska Policji umorzyła dochodzenie w tej sprawie. Podatniczka nie miała ubezpieczenia gotówki. Stąd powstał problem czy wartość skradzionych pieniędzy może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Przechowywana przez podatniczkę gotówka była konieczna, aby mogła osiągać z tym związane przychody. Bez środków pieniężnych w punkcie wykonywania działalności nie miała możliwości osiągnięcia jakiegokolwiek przychodu.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu z wyjątkiem szczegółowo wymienionych w ustawie kosztów. Podatniczka stała na stanowisku, że w kosztach uzyskania przychodu jest również ryzyko, jakie ponosi w związku z prowadzoną działalnością, a więc i mogące się zdarzyć kradzieże.

Organ podatkowy uznał racje podatniczki za słuszne i wskazał, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów.

Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, iż konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań, braku nadzoru lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

W przypadku strat w środkach pieniężnych trudno mówić, że zmierzają one do osiągnięcia przychodów. Mogą one jednak co do zasady stanowić element kosztowy w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Możliwość zaliczenia poniesionej straty do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowana jest jednakże od spełnienia następujących warunków:

 • strata musi być związana z całokształtem prowadzonej działalności,
 • jej powstanie musi być spowodowane działaniem niezawinionym przez podatnika,
 • musi być właściwie udokumentowana,
 • podatnik winien wykazać, iż podjął właściwe działania zabezpieczające przed powstaniem tejże straty.

Przyjmuje się, iż dla celów podatkowych, tylko kradzież powstałą na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie działający podmiot, można uznać za zdarzenie losowe, które uzasadnia zaliczenie powstałej straty w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Przy czym kradzież ta nie może być skutkiem działań lub zaniedbań podatnika, np. niewłaściwego zabezpieczenia składników majątkowych. Ocena, czy podatnik dochował należytej staranności przy zabezpieczeniu składników majątkowych ma charakter indywidualny i jest uzależniona od konkretnych faktów i okoliczności towarzyszących powstałej stracie.

Skoro podatniczka gotówkę przechowywała w sejfie, a do pomieszczenia, w którym znajdował się sejf z pieniędzmi nieustaleni sprawcy włamali się i skradli ten sejf wraz z gotówką, a dochodzenie w tej sprawie Komenda Miejska Policji umorzyła, to kradzież może być uznana za zdarzenie losowe, niezależne od woli podatniczki, a powstała w wyniku kradzieży strata wiąże się niewątpliwie z całokształtem prowadzonej przez nią działalności.

Reasumując, w przypadku, gdy podatniczka dochowała należytej staranności przy zabezpieczeniu środków pieniężnych i swoim zachowaniem bądź zaniechaniem nie przyczyniła się do powstania opisanej straty, to wartość skradzionych pieniędzy może stanowić koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy zauważyć, iż ocena czy w przedstawionym stanie faktycznym podatniczka dochowała należytej staranności w celu zabezpieczenia się przed powstałą stratą należy do niej samej. Ocena ta może zostać zweryfikowana jedynie w prowadzonym przez właściwe organy postępowaniu podatkowym.

powrót Podatki dochodowe Kradzież pieniędzy. Czy strata stanowi koszt uzyskania przychodu?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________