ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Definitywnie znikają lokaty antybelkowe. Jeszcze w 2011!

niedziela, 06 listopada 2011 15:19

Definitywnie znikają lokaty antybelkowe. Jeszcze w 2011!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeszcze w tym roku zniknie możliwość korzystania z lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek.

Zmianę przepisów wprowadza nowelizacja ustawy okołobudżetowej.

 

Zmiana ta znajdowała się już wielu projektach nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej i była już wielokrotnie odkładana w czasie. Tym razem się tak nie stanie. Budżet zyska na niej ok. 380 mln zł w 2012 r.Zmiana wynika z nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej, która znalazła się w ustawie zmieniającej niektóre ustawy związane z realizacją ustawy budżetowej. Obejmuje regulację art. 63 §1 Ordynacji podatkowej odnoszącego się do sposobu zaokrąglania podstaw opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz kwot podatków od nich pobieranych.

Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom, zgodnie z art. 63 §1 Ordynacji podatkowej, zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Natomiast według ust. 2 tego artykułu zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących sposobu zaokrąglania podstaw opodatkowania oraz podatku z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych, w tym odsetek.

W związku z tym stosuje się zasadę wynikającą z przepisów ogólnych, jakimi jest Ordynacja podatkowa. Przychody oraz podatek pobierany od tych przychodów w wysokości 19% (art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), tj.:

  • odsetki od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek stanowi przedmiot działalności gospodarczej),
  • odsetki i dyskonta od papierów wartościowych,
  • odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów (z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą),

obecnie zaokrągla się na zasadach ogólnych.

Zasady te wynikają z ekonomiki poboru podatków aby wyeliminować ryzyko błędów przy rozliczeniach podatkowych.
Jednocześnie pozwalają uniknąć legalnie podatku w specyficznej sytuacji, tzn. wtedy gdy skapitalizowane odsetki wynoszą 2,49 zł, gdyż wtedy zgodnie z przepisami, nie powstaje wtedy obowiązek podatkowy.

Natomiast już podstawa opodatkowania dla przychodu z odsetek w kwocie 2,60 zł wynosi 3 zł, a obliczony od niej podatek (19%) wyniesie 0,57 zł, który następnie należy zaokrąglić do 1 zł.

W efekcie zastosowania wyżej opisanych zasad ogólnych lokata w wysokości 18.000 zł (z oprocentowaniem w wysokości 5% rocznie) jest wolna od podatku, jeśli bank będzie naliczał odsetki w systemie jednodniowym.

Planowana od dawna zmiana, która wejdzie w życie jeszcze w tym roku (w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy) wyrówna obecnie występujące różnice w opodatkowaniu lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek i innych lokat, w których odsetki naliczane są w inny sposób, bez względu na wysokość zdeponowanych na lokacie środków.

Po zmianie, zgodnie z nowym ust. 1 a w art. 63 §1 Ordynacji podatkowej podstawy opodatkowania z art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty podatków od nich pobierane, będzie się zaokrąglać do pełnych groszy w górę.

powrót Podatki dochodowe Definitywnie znikają lokaty antybelkowe. Jeszcze w 2011!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________