ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Darowizna na konto dewelopera. Uprawnia do zwolnienia podatkowego!

poniedziałek, 07 listopada 2011 19:55

Darowizna na konto dewelopera. Uprawnia do zwolnienia podatkowego!

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

W interpretacji indywidualnej z dnia 10 października 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przyznał prawo do skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn podatniczce, która otrzymała darowiznę pieniężną od matki, jednak nie wprost na swój rachunek bankowy, a na konto dewelopera. Jest to również wpłata "na rachunek bankowy nabywcy".

W 2010 r. podatniczka zawarła z deweloperem umowę przedwstępną o wybudowanie, ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i miejscem postojowym. Zgodnie z tą umową zobowiązała się do wpłat określonych kwot pieniężnych na zakup mieszkania.

Jednocześnie pomiędzy podatniczką, jako obdarowaną, a jej matką, jako darczyńcą, została zawarta umowa darowizny określonej kwoty pieniężnej z poleceniem darczyńcy wykorzystania tej kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych obdarowanej. Podatniczka darowiznę przyjęła i zobowiązała się przeznaczyć darowane środki pieniężne na cel określony w umowie.

Równocześnie podatniczka wskazała w umowie darowizny, że kwotę stanowiącą przedmiot umowy darowizny, darczyńca ma przelać na rachunek bankowy podmiotu - dewelopera, z którym zawarła przywołaną na wstępie umowę przedwstępną. Realizując zapisy umowy darowizny, darczyńca przekazała kwotę stanowiącą przedmiot umowy darowizny na rachunek wskazany przez podatniczkę. Na przelewie został określony tytuł wpłaty - został przywołany nr umowy łączącej dewelopera z obdarowaną i zostało wskazane jej nazwisko oraz imię. Nabycie w ramach umowy darowizny środków pieniężnych, podatniczka zgłosiła w przewidzianym prawem terminie do naczelnika właściwego dla niej urzędu skarbowego.

Początkowo organ podatkowy stał na stanowisku, ze przekazanie darowizny na konto dewelopera jest niewystarczające do skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn.

Stosownie bowiem do treści art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, uzyskanie zwolnienia podatkowego w przypadku dokonania darowizny pieniężnej zależne jest od łącznego spełnienia warunków:

  • darowizna musi być dokonana pomiędzy osobami wymienionymi w tym przepisie;
  • obdarowany musi złożyć zgłoszenie o nabyciu darowizny w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego;
  • darowizna musi być udokumentowana dowodem przekazania środków m.in. na rachunek bankowy nabywcy.

Według podatniczki, warunki niezbędne do uzyskania zwolnienia zostały spełnione. Darowizna dokonana pomiędzy darczyńcą (matką), a nią jest darowizną pomiędzy osobami bliskimi, darowizna została zgłoszona w przewidzianym prawem terminie i została udokumentowana w sposób właściwy. Wpłata została dokonana zgodnie z dyspozycją podatniczki zawartą w umowie darowizny. W sytuacji, gdy wpłata jest dokonywana przez darczyńcę na konto dewelopera tytułem raty przysługującej deweloperowi od podatniczki, jest to również wpłata "na rachunek bankowy nabywcy", spełniająca wymogi zawarte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Przelew ten oczywiście jest wykonywany w związku z umową łączącą dewelopera z podatniczką, a nie darczyńcą. Dokonanie wpłaty przez darczyńcę zamiast obdarowanego (podatniczki) na konto dewelopera, ze szczegółowym określeniem tytułu wpłaty, jest jedynie pominięciem zbędnego pośrednika, przy pełnym zachowaniu celu ustanowionego przepisu. Takie przekazanie (wraz z umową) wyraźnie i niewątpliwie dokumentuje wykonanie darowizny. Sformułowanie „na rachunek bankowy nabywcy" nie oznacza, że musi być to konto jakie bank prowadzi dla obdarowanej (podatniczki).

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w licznych orzeczeniach sądowych. I tak, np. wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2010 r., II FSK 1952/08 NSA, w Warszawie stwierdził, że „sformułowanie użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy od spadków i darowizn „na rachunek bankowy nabywcy" nie oznacza, że musi być to konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego". Wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2010 r., II FSK 2028/08 NSA w Warszawie stwierdził że „w sytuacji, gdy wpłata jest dokonywana przez darczyńcę na konto dewelopera tytułem raty przysługującej mu od obdarowanego, to również jest to wpłata „na rachunek bankowy nabywcy".

W świetle przytoczonych wyżej argumentów, należy przyjąć, że darowizna dokonana na rzecz podatniczki, udokumentowana również przelewem dokonanym przez darczyńcę na rzecz dewelopera, spełnia wymogi zawarte w dyspozycji art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że podatniczka korzysta ze zwolnienia.

Sądy zajmowały się interpretacją przepisu art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W wyroku z dnia 14 kwietnia 2011 r. III SA/Po 65/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że „warunek przekazania środków na rachunek bankowy nabywcy…jest wymogiem wyłącznie technicznym, związanym z przewidzianą przez ustawodawcę potrzebą udokumentowania faktycznego przeprowadzenia darowizny, warunek ten nie może być utożsamiany z istotą przedmiotowego zwolnienia podatkowego”.

W wyroku z dnia 7 kwietnia 2010 r. II FSK 2028/08, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że „ w sytuacji, gdy wypłata jest dokonywana przez darczyńcę na konto dewelopera tytułem raty przysługującej mu od obdarowanego, to również jest to wpłata „na rachunek bankowy nabywcy” spełniająca wymogi zawarte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn”.

Podobne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 7 kwietnia 2010 r. II FSK 1952/09, w wyroku z dnia 22 września 2010 r. II FSK 818/09 i WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 1 marca 2011 r. I SA/Gd 32/11. Zatem mamy do czynienia z ugruntowaną linią orzecznictwa.

powrót Podatek od spadków i darowizn Darowizna na konto dewelopera. Uprawnia do zwolnienia podatkowego!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________