ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Darowizna dla najbliższych. Warunki zwolnienia od podatku

poniedziałek, 07 listopada 2011 20:07

Darowizna dla najbliższych. Warunki zwolnienia od podatku

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, w przypadku darowizny między członkami najbliższej rodziny nie jest konieczne, aby pieniądze zostały przelane na konto obdarowanego. Wystarczy, by obdarowany faktycznie korzystał z tych pieniędzy.

Dlatego przelanie pieniędzy na rachunek funduszu inwestycyjnego, którego uczestnikiem jest obdarowany, spełnia warunki do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Tak uznała w wyroku z dnia 3 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 880/10).

Dyrektor Izby Skarbowej stał na stanowisku, że tylko przelew na konto bankowe obdarowanego pieniędzy będących przedmiotem darowizny umożliwia skorzystanie ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie bowiem z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.), zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Ani Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, ani NSA nie podzieliły tak restrykcyjnego podejścia do warunków zwolnienia.

powrót Podatek od spadków i darowizn Darowizna dla najbliższych. Warunki zwolnienia od podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________