ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Prawo do ulgi prorodzinnej dla prowadzących rodzinne domy dziecka

czwartek, 10 listopada 2011 12:59

Prawo do ulgi prorodzinnej dla prowadzących rodzinne domy dziecka

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zatem - w odróżnieniu od sposobu umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej - nie ma charakteru indywidualnego powierzenia dziecka na podstawie postanowienia sądu rodzinnego i opiekuńczego konkretnej rodzinie. W piśmie z dnia 2 sierpnia 2011 r. Minister Finansów wypowiedział się na temat prawa do ulgi prorodzinnej dla podatników prowadzących rodzinne domy dziecka (DSR-IV-0700-21-1-KN/11).

Zgodnie z obecnie funkcjonującymi regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 179, poz. 1362 z późn. zm.), za organizację pieczy zastępczej odpowiedzialny jest starosta, który działając na podstawie uregulowań prawnych, tworzy na swoim terenie placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym typu rodzinnego.

Obecnie całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego traktowane są tak jak pozostałe całodobowe placówki, mimo iż mają charakter bardziej rodzinny niż instytucjonalny. Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego następuje na podstawie skierowania wydanego przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w tej placówce.

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zatem - w odróżnieniu od sposobu umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej - nie ma charakteru indywidualnego powierzenia dziecka na podstawie postanowienia sądu rodzinnego i opiekuńczego konkretnej rodzinie.

Decyzję o wyborze placówki opiekuńczo-wychowawczej pozostawia się staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Ustawa o pomocy społecznej określa jedynie minimum wypłacanych świadczeń, starosta natomiast podejmuje ostateczną decyzję o wysokości wypłacanych świadczeń, zgodnie z możliwościami finansowymi powiatu.

Osoby prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego otrzymują środki finansowe na utrzymanie placówki i opiekę nad dziećmi, określone w art. 85a-85f ustawy o pomocy społecznej. Są to:

 • miesięczna zryczałtowana kwota na utrzymanie każdego dziecka (nie mniej niż 34% podstawy),
 • miesięczna stawka na utrzymanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym mieści się ta placówka,
 • miesięczna stawka na usługi telekomunikacyjne (nie więcej niż 21% podstawy),
 • roczna stawka na bieżące naprawy, remonty (nie więcej niż 96% podstawy na dziecko),
 • roczne środki finansowe na wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt - w stawce odpowiadającej wysokości poniesionych wydatków (nie więcej niż 177% podstawy na dziecko),
 • roczna stawka na świadczenia zdrowotne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym lub roczną stawkę na wyrównanie opóźnień w nauce, w wysokości poniesionych wydatków (nie więcej jednak niż 163% podstawy).

Podstawą do określenia wysokości świadczeń pieniężnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego jest - podobnie jak w przypadku rodzin zastępczych - kwota "podstawy" z ustawy o pomocy społecznej (obecnie 1.647 zł).

Powiatem właściwym do ponoszenia wydatków na dziecko jest - zgodnie z art. 81 wspomnianej ustawy - powiat miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pierwszej formie pieczy zastępczej. Natomiast odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.

Na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zgodnie z postanowieniami ust. 2 w art. 27f ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 2. wstąpiło w związek małżeński.

Kwestię opieki prawnej nad małoletnim regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59, z późn. zm.). Zgodnie z art. 145 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego (art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pełnienie funkcji opiekuna prawnego dziecka, które zamieszkuje razem z opiekunem, uprawnia opiekuna do korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym sprawował on opiekę.

Zdanie drugie w art. 27f ust. 2 ww. ustawy, w którym ustawodawca przewidział wyłączenie możliwości korzystania z tego odliczenia w przypadku umieszczenia dziecka, na podstawie orzeczenia sądu, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, nie znajduje zastosowania w przedstawionej sytuacji.

Intencją ustawodawcy było, aby ulga podatkowa nie przysługiwała, począwszy od miesiąca, w którym dziecko, w drodze orzeczenia sądu, zostało odebrane rodzicom biologicznym, opiekunowi prawnemu, z którym mieszkało, albo rodzinie zastępczej i przekazane instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, w tym placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W sytuacji gdy dziecko nie zostało odebrane opiekunowi prawnemu, z którym zamieszkiwało, a przeciwnie, dziecko zamieszkuje z opiekunem prawnym w prowadzonej przez niego placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, o ile spełnione są inne warunki określone w art. 27f ww. ustawy, to opiekun prawny zamieszkujący z dzieckiem ma prawo do skorzystania z omawianej ulgi, bowiem jednoczesne pełnienie funkcji opiekuna prawnego i sprawowanie opieki nad dzieckiem w ramach prowadzonej przez opiekuna placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego nie jest okolicznością, która uniemożliwia dokonanie odliczenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej poinformował ponadto o systemowych zmianach przepisów, m.in. w zakresie pieczy zastępczej, które zaczną obowiązywać już z początkiem 2012 r. W dniu 9 czerwca 2011 r. została uchwalona ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 77 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., i art. 241, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W wymienionej ustawie wprowadzono nową formę pieczy zastępczej nad dzieckiem - rodzinny dom dziecka - w charakterze analogiczny do obecnie funkcjonującej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Umieszczenie dziecka w tej formie pieczy zastępczej będzie miało charakter indywidualny i następować będzie jako powierzenie dziecka konkretnej osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

powrót Podatki dochodowe Prawo do ulgi prorodzinnej dla prowadzących rodzinne domy dziecka

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________