ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót PCC Pożyczka. Skutki nieopłacenia podatku

czwartek, 10 listopada 2011 13:57

Pożyczka. Skutki nieopłacenia podatku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Prawidłowe jest stosowanie sankcyjnej 20% stawki podatku od pożyczki, która nie została ujawniona wcześniej urzędowi skarbowemu i nie został od niej zapłacony podstawowy podatek w wysokości 2%. Tak uznał w wyroku z dnia 4 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 836/10).

Podatniczka powołała się (w toku prowadzonego w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych postępowania podatkowego) na umowę pożyczki zawartą w 2001 r. z ojcem.

Ustalono że pożyczki podatniczka nie zgłosiła właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – Dz.U. nr 68, poz. 450 z 2007 r.) od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy).

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje również z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania. Wówczas, na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 1 tej ustawy, stawka podatku wynosi 20%.

Podatniczka powołała się na umowę pożyczki w 2008 r., w trakcie prowadzenia postępowania w przedmiocie opodatkowania dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu. Trafnie więc przyjęły organy podatkowe, że w takim przypadku dochodzi do odnowienia obowiązku podatkowego.

Ustawą z dnia 18 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222 poz. 1629), która weszła w życie z początkiem roku 2007, do art. 7 dodano ust. 5, w którym przewidziano sanacyjną 20% stawkę podatku. Stawka ta znajduje zastosowanie w omawianej sytuacji, gdyż podatniczka powołała się na fakt zawarcia umowy pożyczki przed organem podatkowym w 2008 r., a podatek nie został zapłacony.

Przyjęcie argumentacji strony skarżącej, iż przepis o 20% stawce podatku może znaleźć zastosowanie jedynie do sytuacji, jeżeli podatnik powołuje się przed organem podatkowym na umowy zawarte już po 1 stycznia 2007 r. – oznaczałoby w praktyce, że znowelizowany przepis art. 7 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych byłby martwy, a nowelizacja nie miałaby większego sensu.Skoro przepis art. 7 ust. 5 cyt. ustawy w sposób jednoznaczny przewiduje, iż stawka podatku wynosi 20 %, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia pożyczki – to bezsporny fakt powołania się na tą czynność przez podatniczkę w 2008 r. (a więc w dacie obowiązywania tego przepisu w nowym jego brzmieniu) oznaczał konieczność zastosowania omawianej stawki sanacyjnej.

Powołany przez pełnomocnika strony skarżącej przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz o podatku od czynności cywilnoprawnych (stanowiący, iż do czynności cywilnoprawnych, o których mowa w omawianej ustawie, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy – stosuje się przepisy dotychczasowe) – nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż do powstania (odnowienia) obowiązku podatkowego doszło z chwilą powołania się przez podatniczkę na umowę pożyczki w 2008 r., a nie w dacie przez nią wskazanej, tj. naniesionej na umowie zawartej z ojcem.

 

powrót PCC Pożyczka. Skutki nieopłacenia podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________