ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Program Erasmus. Czy stypendia są zwolnione z podatku dochodowego?

niedziela, 13 listopada 2011 13:20

Program Erasmus. Czy stypendia są zwolnione z podatku dochodowego?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Uczestnicy programu Erasmus otrzymują co miesiąc stypendium w ramach tego programu finansowane ze środków budżetu UE. Stypendium w zależności od kraju pobytu wynosi kilkaset euro miesięcznie.

Sprawdź, czy wypłacane przez uczelnię studentom - stypendystom programu Erasmus środki finansowe jako dofinansowanie kosztów pobytu za granicą lub kursu językowego należy potraktować jako przychody z innych źródeł osób, którym dofinansowanie jest wypłacone?

Program Erasmus działający od 2007 r. jest częścią programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” ustanowionego decyzją Nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską, która jest rodzajem certyfikatu umożliwiającego uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania....


 

powrót Podatki dochodowe Program Erasmus. Czy stypendia są zwolnione z podatku dochodowego?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________