ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprzedaż samochodu osobowego a kasa fiskalna

poniedziałek, 05 lipca 2010 14:21

Sprzedaż samochodu osobowego a kasa fiskalna

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czynny podatnik VAT we wrześniu 2009 r. sprzedał własny środek trwały, tj. samochód osobowy, który był towarem używanym, za cenę przekraczającą 40.000 zł na rzecz osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) do jej majątku prywatnego, na podstawie faktury VAT.

Podatnik miał wątpliwości, czy z uwagi na fakt sprzedaży samochodu osobowego na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie musiał zainstalować kasę rejestrującą.

W stanie prawnym do 31 grudnia 2009 r. obowiązywały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510). na jego podstawie zwolnieni byli z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. podatnicy, u których kwota obrotu z działalności, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.

Zwolnienie to traciło moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w 2009 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł w wypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

 

Zatem obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy tych podatników, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, a obrót osiągnięty z tej działalności przekroczył u podatnika 40.000 zł.

Odnośnie więc do wspomnianego podatnika zwolnienie z obowiązku rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pośrednictwem kasy rejestrującej, utraciło moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczył kwotę 40.000 zł obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz ww. osób, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2009 r. na dzień przekroczenia tej kwoty, tj. na dzień 1 grudnia 2009 r.

O ile podatnik ten nie zamierza dokonywać sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, to przedmiotowa sprzedaż nie spowoduje obowiązku instalacji kasy rejestrującej, bowiem rozpoczęcie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących powinno nastąpić dopiero z chwilą dokonania ewentualnej kolejnej sprzedaży w 2009 r. lub z chwilą dokonania ewentualnej pierwszej sprzedaży w 2010 r. na rzecz osób fizycznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2010 r.).

powrót VAT Sprzedaż samochodu osobowego a kasa fiskalna

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________