ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Roboty instalacyjne stolarki budowlanej. Stawka VAT

poniedziałek, 14 listopada 2011 11:57

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej od dnia 1 stycznia 2011 r. należy opodatkować 23% VAT.

Minister Finansów uważa, że obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8% nie przysługuje czynnościom montażu stałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej z wytworzonych i zakupionych materiałów (płyt meblowych, blatów, luster i elementów metalowych) dociętych na konkretny wymiar i trwale zamontowanych nawet gdy dotyczy budynków i lokali mieszkalnych.

Dla określenia właściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do wymienionych usług należy ustalić, czy określona czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykułu, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 art. 3 cyt. ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś”- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN).

Montaż – według powyższego słownika - to „składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość.”.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

W przypadku, gdy w ramach działalności gospodarczej podatnik wykonuje m.in. usługi remontowo-budowlane i montaż stolarki budowlanej, które polegają na wyposażeniu pomieszczeń mieszkalnych w meble na konkretny wymiar wbudowane na stałe (stałe zabudowy wnękowe, kuchenne i łazienkowe) z wytworzonych i zakupionych materiałów (płyt meblowych, blatów, luster i elementów metalowych), dociętych na konkretny wymiar i trwale zamontowanych w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 111 i 112, określone według klasyfikacji statystycznej: 43.32.10.0 „Roboty instalacyjne stolarki budowlanej”, nie są to czynności uprawniające do obniżonej stawki podatku VAT.

Analiza przepisów prawa prowadzi zdaniem Ministra Finansów do wniosku, że do wykonywanych przez podatnika czynności montażu trwałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w PKOB 111 i 112, począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., zastosowanie znajdzie stawka 23% podatku od towarów i usług, bowiem czynności tych nie można uznać ani za wymienione w art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT, ani za roboty, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649 ze zm.).

W ocenie Ministra Finansów wykonywane przez podatnika ww. czynności nie stanowią w szczególności, wbrew wcześniejszemu stwierdzeniu Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyrażonemu w zmienianej interpretacji indywidualnej, modernizacji, gdyż w istocie czynności te są jedynie zaopatrywaniem np. lokalu mieszkalnego w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych.

Roboty budowlano-montażowe dotyczące budownictwa mieszkaniowego objęte były 7% stawką podatku VAT na podstawie §37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), które obowiązywało do dnia 31 grudnia 2010 r.

Natomiast przywołane powyżej regulacje ustawy o VAT oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. nie przewidują, jak wskazano powyżej, możliwości opodatkowania od 1 stycznia 2011 r. obniżoną – 8% stawką podatku VAT wykonywanych przez podatnika czynności montażu stałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej.Z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy stwierdzić należy, iż stawki te mogą mieć zastosowanie wyłącznie do czynności wskazanych wprost przez prawodawcę w ustawie o VAT lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Skoro zatem preferencyjna – 8% stawka podatku VAT, stosownie do art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT, ma zastosowanie wyłącznie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, oraz na podstawie §7 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. do robót konserwacyjnych (jak wskazano powyżej montaż trwałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej nie mieści się w tych kategoriach czynności), to stwierdzić należy, iż wszelkie inne czynności dotyczące tych obiektów nie mogą korzystać z preferencji podatkowej.

Zatem stanowisko podatnika wyrażone w wniosku o interpretację a także stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którym obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8% ma zastosowanie dla wykonywanych przez podatnika czynności stałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej z wytworzonych i zakupionych materiałów (płyt meblowych, blatów, luster i elementów metalowych) dociętych na konkretny wymiar i trwale zamontowanych w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 111 i 112, wyłącznie w przypadku obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym na podstawie art. 41 ust. 12-12c, jest nieprawidłowe.

Tym samym Minister Finansów zmienił z urzędu wcześniej wydaną interpretację indywidualną z dnia 17 czerwca 2011 r. nr IPPP1/443-474/11-2/AP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

powrót VAT Roboty instalacyjne stolarki budowlanej. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________