ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Uproszczone procedury celne dla wyrobów akcyzowych

poniedziałek, 14 listopada 2011 17:13

Uproszczone procedury celne dla wyrobów akcyzowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ustawa tzw. deregulacyjna, której przepisy zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r. przewiduje możliwość szerszego stosowania procedur uproszczonych dla importerów i eksporterów wyrobów akcyzowych.

Tym samym skróceniu ulegnie czas obrotu towarowego z zagranicą. Przykładowo możliwa będzie tzw. procedura w miejscu umożliwiająca objęcie wyrobów akcyzowych procedurą dopuszczenia do obrotu i procedurą wywozu w tzw. miejscu uznanym (np. siedziba podmiotu) przy ograniczonym udziale organu celnego.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378), umożliwi szersze stosowanie procedur uproszczonych do ułatwi prowadzenie działalności podmiotom dokonującym importu lub eksportu wyrobów akcyzowych i znacznie ułatwi oraz przyspieszy procedury celne.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz.U. nr 97, poz. 972 z późn. zm.) wyłączono, co do zasady, możliwość stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w przepisach prawa celnego, w stosunku do wyrobów akcyzowych.

Jednakże w związku z postępującą elektronizacją systemów nadzorujących przemieszczanie wyrobów akcyzowych istnieje możliwość stosowania celnych procedur uproszczonych do wyrobów akcyzowych, co będzie wiązać się z uchyleniem ww. rozporządzenia i zmianą ustawy o podatku akcyzowym od nowego roku.

W art. 21 ustawy deregulacyjnej znajdują się zmiany dotyczące ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.), które dają możliwość podmiotom, po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia, obejmowanie wyrobów akcyzowych procedurą dopuszczenia do obrotu i procedurą wywozu z zastosowaniem wszystkich form uproszczeń, o których mowa w art. 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w tym najczęściej stosowanej formy uproszczeń, tj. procedury w miejscu. Tym samym zmienia się:

  1. definicja miejsca importu (w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku akcyzowym),
  2. wyłączenie możliwości stosowania do wyrobów akcyzowych pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (SASP), w rozumieniu przepisów prawa celnego (w dodanym art. 7c ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym),
  3. wyłączenie możliwości stosowania procedur uproszczonych do alkoholu etylowego (w dodanym art. 7c ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym),
  4. wyłączenie możliwości stosowania procedur uproszczonych do paliw silnikowych w przypadku podmiotów, których wysokość obrotu tymi paliwami, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, nie przekracza w poprzednim roku podatkowym 40 mln zł (w dodanym art. 7c ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym),
  5. nałożenie na podatnika w przypadku stosowania procedur uproszczonych obowiązku obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu niekompletnym, zgłoszeniu uproszczonym, wpisie do ewidencji i zgłoszeniu uzupełniającym (w art. 27 ust. 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym),
  6. nałożenie na zarejestrowanego wysyłającego obowiązku przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego kopii wpisu lub wydruku z ewidencji towarów dopuszczonych do obrotu, niezwłocznie po przesłaniu do Systemu projektu e-AD dotyczącego wyrobów akcyzowych będących przedmiotem wpisu, z wyłączeniem sytuacji, gdy po przesłaniu projektu e-AD niezwłocznie zostanie przesłane zgłoszenie uzupełniające w rozumieniu przepisów prawa celnego (w dodanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym).

W wyniku wprowadzonych zmian przepisów z zakresu prawa celnego (m. in. zaostrzenia kryteriów wydawania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych, realizowania wszystkich procedur wywozowych w formie elektronicznej w systemie ECS) obecnie organ celny ma większą możliwość sprawowania odpowiedniego nadzoru i kontroli nad towarami obejmowanymi procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej.

W związku z powyższym poziom ryzyka związanego z obrotem niektórymi wyrobami akcyzowymi, w obecnym stanie prawnym, uzasadnia podjęcie działań w celu umożliwienia szerszego stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w stosunku do wyrobów akcyzowych.

Umożliwienie szerszego stosowania procedur uproszczonych w stosunku do wyrobów akcyzowych ułatwi prowadzenie działalności podmiotom dokonującym importu i eksportu wyrobów akcyzowych. Wejście w życie zaproponowanych zmian umożliwi podmiotom, po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia, obejmowanie wyrobów akcyzowych procedurą dopuszczenia do obrotu i procedurą wywozu z zastosowaniem wszystkich form uproszczeń, o których mowa w art. 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w tym najczęściej stosowanej formy uproszczeń, tj. procedury w miejscu.

Stosowanie procedury w miejscu umożliwia objęcie wyrobów akcyzowych procedurą dopuszczenia do obrotu i procedurą wywozu w tzw. miejscu uznanym (np. siedziba podmiotu) przy ograniczonym udziale organu celnego. Oznacza to znaczne usprawnienie i przyspieszenie „odprawy celnej”, a tym samym skrócenie czasu obrotu towarowego z zagranicą. Szersze stosowanie procedur uproszczonych będzie miało zatem wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych.

W związku z dopuszczeniem stosowania do wyrobów akcyzowych procedury uproszczonej w miejscu, miejscem importu będzie również miejsce uznane wskazane w pozwoleniu na stosowanie tej procedury (np. siedziba podmiotu). W celu uniknięcia wątpliwości, czy miejsce uznane może znajdować się w składzie podatkowym doprecyzowania wymaga definicja miejsca importu poprzez wskazanie, że jest to miejsce inne niż skład podatkowy.

W przypadku stosowania pojedynczych zezwoleń (SASP) importowane towary znajdują się w innym państwie członkowskim niż to, w którym dokonywane są formalności związane z ich importem. Stosowanie SASP do wyrobów akcyzowych wymagałoby zatem zmian systemowych, m. in. w zakresie przedmiotu opodatkowania akcyzą, obowiązku podatkowego, podatnika akcyzy, właściwości organów podatkowych, przypadków i zasad stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Z przepisów prawa celnego nie wynika wprost brak możliwości stosowania SASP do wyrobów akcyzowych. W związku z tym wyłączenie w tym zakresie proponuje się wprowadzić w ustawie o podatku akcyzowym.

Z uwagi na specyfikę obrotu alkoholem etylowym i paliwami silnikowymi przyjęto założenie, że w przypadku alkoholu etylowego stosowanie procedur uproszczonych jest w ogóle wyłączone, a w przypadku paliw silnikowych ograniczone do podmiotów, których wysokość obrotu tymi paliwami, w rozumieniu przepisów o podatku VAT, przekracza w roku podatkowym 40 mln zł.

Z przepisów prawa celnego nie wynika obowiązek wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu niekompletnym, zgłoszeniu uproszczonym, wpisie do ewidencji i zgłoszeniu uzupełniającym. W związku z tym obowiązek w tym zakresie określono w ustawie o podatku akcyzowym.

W przypadku wysyłania importowanych wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu, właściwy naczelnik urzędu celnego porównuje dane zawarte w projekcie e-AD z danymi zawartymi w zgłoszeniu celnym (art. 41a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym). Przepisy rozporządzenia Komisji nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nakładają na podatnika obowiązek podania w projekcie e-AD numeru zgłoszenia celnego.

W przypadku stosowania procedury uproszczonej w miejscu, zgłoszenie celne jest „zastępowane” przez wpis do ewidencji prowadzonej przez podmiot korzystający z uproszczeń. W związku z tym w takim przypadku dane zawarte w projekcie e-AD można porównać jedynie z tą ewidencją, chyba że niezwłocznie po przesłaniu projektu e-AD do Systemu podmiot korzystający z uproszczeń złoży zgłoszenie uzupełniające.

powrót Akcyza Uproszczone procedury celne dla wyrobów akcyzowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________