ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Sankcje za brak oświadczeń i danych dotyczących sprzedaży oleju do celów opałowych

poniedziałek, 14 listopada 2011 18:40

Sankcje za brak oświadczeń i danych dotyczących sprzedaży oleju do celów opałowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Importer oraz sprzedawca olejów przeznaczonych do celów opałowych muszą sporządzać i przekazywać organom podatkowym miesięczne zestawienie oświadczeń. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku podatnicy ponoszą surową karę w postaci dużo wyższej stawki na obrót olejem.

Jest to bardzo rygorystyczne rozwiązanie i w przypadku zwykłej pomyłki, niewspółmierne do wagi naruszenia prawa. W związku z powyższym ustawa tzw. deregulacyjna wprowadza korzystną zmianę.

Obecnie obowiązujący przepis ustawy o podatku akcyzowym określa sankcyjną stawkę akcyzy w przypadku nieprzedłożenia w terminie zestawień oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 13 i 14 tej ustawy oraz niepodanie w tych zestawieniach wymaganych danych, o których mowa w art. 89 ust. 15.

 

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 13 i 14 ww. ustawy importer w sytuacji, o której mowa w ust. 13, i sprzedawca olejów przeznaczonych do celów opałowych sporządza i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone zgłoszenie celne w przypadku importera albo w którym dokonano sprzedaży w przypadku sprzedawcy, miesięczne zestawienie oświadczeń. Przepis ust. 15 tego artykułu określa dane jakie powinno zawierać powyższe miesięczne zestawienie oświadczeń.

Niezachowanie tego terminu lub niepodanie wymaganych danych powoduje, iż w miejsce stawki 232zł/1.000 litrów albo 64 zł/1.000 kilogramów oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych, zastosowanie ma stawka 1.822 zł/1000 litrów albo 2047 zł/1.000 kilogramów tego oleju.

Jest to bardzo rygorystyczne rozwiązanie i w przypadku zwykłej pomyłki, niewspółmierne do wagi naruszenia prawa. W związku z powyższym ustawa tzw. deregulacyjna (ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, Dz.U. nr 232, poz. 1378) miała wprowadzić istotną zmianę.

Zmiana polegała na odstąpieniu od stosowania tej stawki w powyższych sytuacjach. Niespełnienie tych obowiązków będzie spenalizowane na podstawie dodawanego w art. 12 niniejszej ustawy art. 73b w Kodeksie karnym skarbowym.

Do Kodeksu karnego skarbowego wprowadzono sankcję dla podmiotu, który nie spełni obowiązku złożenia w terminie zestawienia oświadczeń na potrzeby obrotu olejami opałowymi oraz w zestawieniu tym podaje dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub nie podaje wymaganych danych.

W nowym przepisie art. 73b, który przewiduje sankcję za wykroczenie skarbowe polega na niezłożeniu w terminie do właściwego organu podatkowego miesięcznego zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu do celów opałowych nabywanych paliw opałowych oraz na podaniu danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub nie podaje wymaganych danych.

Karze podlega:

  1. podmiot, który w miesięcznym zestawieniu oświadczeń, że przywożone lub nabywane wyroby akcyzowe zostaną przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, poda dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub nie poda wymaganych danych. Jest to grzywna do 240 stawek dziennych;
  2. podmiot, który nie złoży w terminie właściwemu organowi podatkowemu miesięcznego zestawienia oświadczeń, że przywożone lub nabywane wyroby akcyzowe zostaną przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych. Jest to grzywna do 120 stawek dziennych.

Ponadto, w sprawach mniejszej wagi, sprawca ww. określonego czynu zabronionego będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W toku prac sejmowych, na skutek niekorzystnej opinii Biura Analiz Sejmowych od zmiany tej odstąpiono.

powrót Akcyza Sankcje za brak oświadczeń i danych dotyczących sprzedaży oleju do celów opałowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________