ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości

poniedziałek, 14 listopada 2011 19:12

Wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wydłużeniu ulegnie termin do złożenia deklaracji i zapłaty podatku od nieruchomości dla osób prawnych. Istotne zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza ustawa tzw. deregulacyjna.

Zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378), wprowadza art. 3 zmianę w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w art. 6 ust. 9 pkt 1, ma na celu wydłużenie terminu składania deklaracji do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Wydłużenie powyższego terminu na złożenie deklaracji poprawi sytuację podatników, szczególnie tych, którzy posiadają nieruchomości na terenie kilku gmin. Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji nie będzie miało wpływu na planowanie i wykonywanie budżetu przez gminy.

Zmianie uległ również art. 6 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, zgodnie z którym obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – należy wpłacić na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Osoby fizyczne bez zmian płacą podatek od nieruchomości w 4 proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego ratach - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

powrót Podatek od nieruchomości Wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________