ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych

poniedziałek, 14 listopada 2011 09:05

Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ustawa tzw. deregulacyjna wprowadza zmiany uwalniające przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe od niektórych uciążliwych obowiązków. Zmiany polegają na zniesieniu obowiązku publikacji sprawozdań finansowych dla niektórych podmiotów.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378), wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

 

Zmiany te polegają na zniesieniu obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B, co jest ściśle związane z likwidacją, z dniem 1 stycznia 2013 r., Monitora Polskiego B. Nowelizacja ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest wynikiem powyższego założenia, zaś przepisy nowelizujące tę ustawę wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przepis art. 70 ustawy o rachunkowości nakłada na kierownika jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu, obowiązek składania do ogłoszenia:

 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego stanowiącego część informacji dodatkowej,
 2. bilansu,
 3. rachunku zysków i strat,
 4. zestawienia zmian w kapitale własnym,
 5. rachunku przepływów pieniężnych,
 6. opinii biegłego rewidenta,
 7. odpisu uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Ogłoszenie następuje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a w odniesieniu do spółdzielni – w „Monitorze Spółdzielczym”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 obecnie obowiązującej ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki jest zobowiązany do składania do właściwego rejestru sądowego – Krajowego Rejestru Sądowego:

 1. rocznego sprawozdania finansowego,
 2. opinii biegłego rewidenta – jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu,
 3. odpisu uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty
 4. sprawozdania z działalności (dot. jednostek wymienionych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Obowiązek wynikający z art. 69 dotyczy jednostek objętych Krajowym Rejestrem Sądowym na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Nie dotyczy natomiast jednostek nieobjętych KRS, a objętych przepisami ustawy o rachunkowości, np.: spółek cywilnych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Przepisy art. 69 i 70 ustawy o rachunkowości stanowią implementację art. 47 dyrektywy 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, która nakłada obowiązek publikacji sprawozdań finansowych (wraz z innymi dokumentami) zgodnie z przepisami dyrektywy 68/151/EWG zastąpionej dyrektywą 2009/101/WE ws. koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równości, do zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (wersja ujednolicona) Dz.Urz. UE L 258 z 01.10.2009, str. 11.

Przepis art. 3 dyrektywy wskazuje, że – obok złożenia do rejestru handlowego (sądowego) – ujawnienie odpowiednich dokumentów i informacji (w tym m.in. sprawozdania finansowego) dokonuje się przez ogłoszenie (całego tekstu, jego części lub wzmianki o miejscu, w którym dokument został złożony w rejestrze handlowym/sądowym) w biuletynie krajowym wskazanym do tego celu przez państwo członkowskie.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 40 ustawy o KRS, w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

 1. wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia,
 2. wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości,
 3. wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty,
 4. wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego.

Zgodnie z art. 13 ustawy o KRS wpisy do tego Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń. Może być on zatem uznany za biuletyn krajowy, w którym mogą być dokonywane określone ogłoszenia zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2009/101/WE.

Wpisy te są przekazywane do Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego przez Centralną Informację KRS bezpośrednio po ich dokonaniu (§2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia – Dz.U. nr 45, poz. 204 z późn. zm.).

Ogłoszenie w Monitorze Polskim B wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości ok. 771 zł brutto za jedną stronę. Tymczasem złożenie do KRS sprawozdania finansowego wraz z towarzyszącymi dokumentami, jak również opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wzmianki o ich umieszczeniu w KRS wiąże się z wniesieniem przez jednostkę jednej opłaty w wysokości 250 zł (§8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Dodatkowo należy wskazać, że uzyskanie przez osobę zainteresowaną kopii omawianych dokumentów złożonych do KRS jest możliwe po wniesieniu opłaty w wysokości 50 zł (§1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielenie informacji, wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu spółek – Dz.U. nr 247, poz. 1812).

 Aktualna cena egzemplarza Monitora Polskiego B wynosi około 60 zł.

Zgodnie z art. 64a, art. 64b oraz art. 70 ust. 1b ustawy o rachunkowości, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego sprawozdania finansowe i towarzyszące im dokumenty instytucji kredytowych i finansowych zdefiniowane w art. 64a podlegają publikacji w Monitorze Polskim B.

Jednocześnie art. 69 ust. 1b ww. ustawy nakłada na oddziały takich instytucji kredytowych i finansowych obowiązek składania do KRS sprawozdania finansowego oddziału oraz sprawozdania finansowego i towarzyszących dokumentów instytucji kredytowej lub finansowej.

Zakres przedmiotowy dokumentów podlegających złożeniu do KRS i ogłoszeniu w Monitorze Polskim B jest odmienny:

 • KRS obejmuje sprawozdanie finansowe instytucji kredytowej lub finansowej wraz z odpisem uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu tego sprawozdania oraz odpisem uchwały lub postanowienia o podziale zysku lub pokryciu straty, natomiast
 • Monitor Polski B – sprawozdanie finansowe instytucji kredytowej lub finansowej wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta.

Należało ujednolicić zakres ujawnianych dokumentów dostosowując go do wymogów dyrektywy 89/117/EWG w sprawie obowiązków w zakresie jawności dokumentów księgowych filii, utworzonych w państwie członkowskim, instytucji kredytowych i instytucji finansowych mających swoją siedzibę poza tym państwem członkowskim, tj. wymagać złożenia sprawozdania finansowego instytucji kredytowej lub finansowej, jej sprawozdania z działalności oraz opinii biegłego rewidenta.

Ponadto należało zapewnić zgodność ogłaszania sprawozdań finansowych tych instytucji z przepisami art. 3 dyrektywy 2009/101/WE (złożenie do KRS oraz publikacja w biuletynie krajowym – Monitor Sądowy i Gospodarczy).

W celu redukcji obciążeń dla przedsiębiorców związanych z rachunkowością wprowadzono zatem zmiany art. 69 i 70, których celem jest m.in.:

 1. zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych wraz z towarzyszącymi dokumentami w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” dla jednostek, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do rejestru sądowego przekazywane są na mocy art. 13 ust. 1 ustawy o KRS automatycznie do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 2. zastąpienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych wraz z towarzyszącymi dokumentami w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” obowiązkiem publikacji w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” dla jednostek nieobjętych przepisami KRS;
 3. zmiana w zakresie obowiązku składania do KRS sprawozdań finansowych i innych dokumentów instytucji kredytowych i finansowych, przy jednoczesnym zniesieniu obowiązku publikacji w „Monitorze Polskim B”.

Dodatkowo zostały dostosowane inne przepisy ustawy o rachunkowości, m.in. w zakresie art. 4, art. 64. Nadano także nowe brzmienie tytułowi rozdziału 7 ustawy o rachunkowości do proponowanych zmian (badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego oraz udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, potrzeba wprowadzenia omawianych zmian do ustawy o rachunkowości wynika z faktu, że obecnie publikacja sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B generuje po stronie przedsiębiorcy wysokie koszty, które nie odzwierciedlają faktycznej przydatności publikacji. Jest to znaczący wydatek szczególnie dla mniejszych podmiotów, w przypadku których kwota kilku tysięcy złotych rocznie na publikację sprawozdania finansowego stanowi duże obciążenie.

Jednocześnie podmioty przekazują sprawozdania finansowe do KRS, a wzmianki o wpisach do KRS są automatycznie przekazywane do publikacji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w ramach jednej opłaty za złożenie dokumentów do KRS (250 zł).

Wszystkie zainteresowane podmioty mają także możliwość uzyskania dostępu do dokumentów w KRS za wniesieniem opłaty w wysokości 50 zł. Dzięki wprowadzeniu tej zmiany opłata za publikację sprawozdań finansowych ulegnie zatem zdecydowanemu obniżeniu.

Podstawową przesłanką istnienia sprawozdań finansowych regulowanych ustawą o rachunkowości jest ich udostępnianie użytkownikom zewnętrznym w celu zapewnienia przejrzystości działalności podmiotów gospodarczych. W większości przypadków udostępnienie zapewnione jest przez złożenie do KRS.

Jednakże są podmioty, które nie podlegają ustawie o KRS, natomiast ich sprawozdania finansowe są obligatoryjnie badane na mocy przepisów ustawy o rachunkowości. W celu zapewnienia przejrzystości działalności takich podmiotów, a także dostępności ich sprawozdań finansowych dla użytkowników zewnętrznych zachowano przepis nakładający na takie jednostki obowiązek publikacji w powszechnie dostępnym biuletynie krajowym („Monitor Sądowy i Gospodarczy”).

Przy czym konieczne jest zapewnienie, aby cena publikacji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” dla tych jednostek nie była wyższa od ceny złożenia sprawozdania finansowego wraz z towarzyszącymi dokumentami do KRS.

W odniesieniu do sprawozdań finansowych i innych dokumentów instytucji kredytowych i finansowych określonych dotychczas w art. 64a ustawy o rachunkowości należy dążyć do zachowania zgodności z regulacjami dyrektywy 89/117/EWG.

W tym celu należało zapewnić, aby ich sprawozdania finansowe były ogłaszane zgodnie z dyrektywą 2009/101/WE. Zostanie to osiągnięte przez złożenie sprawozdania do KRS, a wzmianka o złożeniu sprawozdania do KRS będzie podlegać automatycznej publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

powrót Rachunkowość Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________