ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Ewidencja sprzedaży z użyciem kas rejestrujących w 2011

wtorek, 15 listopada 2011 10:52

Ewidencja sprzedaży z użyciem kas rejestrujących w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Stosowanie kas rejestrujących (określanych również jako kasy fiskalne) do ewidencjonowania obrotów jest specyficznym obowiązkiem nałożonym na podatników, który jest związany rozliczaniem obrotów i podatku należnego VAT. Z tego też względu tak istotną jest wiedza o tym, kto i kiedy kasy te powinien stosować, tym bardziej, że przepisy regulujące tę materię nie są ani jasne, ani precyzyjne. Z tego też względu poniżej spróbuję obowiązek stosowania kas nieco usystematyzować, aby dotyczące go przepisy stały się dla nas podatników zrozumiałe.

Sprawdź co, kiedy i na czyją rzecz należy ewidencjonować na kasie fiskalnej oraz co grozi w przypadku niespełnienia tego obowiązku.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych został w sposób ogólny zdefiniowany w przepisie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że obowiązek stosowania kasy występuje w tych przypadkach, w których podatnicy (w rozumieniu przepisów z art. 15 ust. 1-2 ustawy o VAT za podatników uznaje się podmioty samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą) dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

Sformułowany w taki sposób obowiązek oznacza, że nie dotyczy on sprzedaży dokonywanej na rzecz innych podatników. W związku z tym powstaje pytanie, w jaki sposób przy konkretnej transakcji należy ustalić czy jest ona dokonywana na rzecz osoby fizycznej, czy też na rzecz podatnika VAT. Ustalenie statusu nabywcy towarów lub usług ma istotne znaczenie, ponieważ za uchybienie obowiązkom stosowanie kasy podatnikom grożą określone sankcje, i tak:

 

•    w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi (spółki oraz inne podmioty zorganizowane) sankcją jest ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług w okresie, w którym obowiązek stosowanie kasy był naruszony,


•    w przypadku podatników będących osobami fizycznymi za naruszenie obowiązku stosowania kasy mogą oni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 62 §1, §4-5 Kodeksu karnego skarbowego) i ukarani karą grzywną w wysokości do 180 stawek dziennych (stawka dzienna jest ustalana przez sąd i zależy od możliwości płatniczych sprawcy) lub karą grzywny wyrażonej kwotowo za wykroczenie skarbowe, jeżeli czyn zostanie uznany za wypadek mniejszej wagi.

W przepisach ustawy o VAT nie wyjaśniono na wprost, w jaki sposób należy ustalić komu sprzedajemy towar lub świadczymy usługę, w szczególności zaś nie nałożono w nich na nabywcę obowiązku informowania sprzedającego dla jakich celów dokonuje zakupu...

powrót VAT Ewidencja sprzedaży z użyciem kas rejestrujących w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________