ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kto ma obowiązek stosowania kasy fiskalnej w 2011?

wtorek, 15 listopada 2011 11:32

Kto ma obowiązek stosowania kasy fiskalnej w 2011?

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej dotyczy, ogólnie rzecz biorąc bardzo szerokiej grupy podatników VAT. Jednakże są przecież podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo lub z uwagi na przedmiot czynności, które są zawsze zwolnione z VAT. Podatnik zwolniony nie ma do czynienia przy swojej sprzedaży z podatkiem należnym. Okazuje się zatem, że wcale nie jest jasne, kto powinien rejestrować obrót i kwoty podatku należnego.

Sprawdź, kto musi stosować kasę fiskalną prowadząc sprzedaż towarów i usług.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych został w sposób ogólny zdefiniowany w przepisie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że obowiązek stosowania kasy występuje w tych przypadkach, w których podatnicy (w rozumieniu przepisów z art. 15 ust. 1-2 ustawy o VAT za podatników uznaje się podmioty samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą) dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

 

Zakres podmiotowy obowiązku stosowania kasy - kto musi stosować kasę fiskalną?

Przez zakres podmiotowy obowiązku kasowego rozumie się krąg podatników zobowiązanych do jej stosowania. W związku z pojęciem podatnika należy zauważyć, iż dla celów obowiązku stosowania kasy bez prawnego znaczenia pozostaje limit obrotów w wysokości 150.000 zł w ciągu roku podatkowego lub w proporcji do okresu pozostającego do końca roku podatkowego, jeżeli działalność jest rozpoczynana w trakcie tegoż roku, który uprawnia do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Obowiązek kasowy dotyczy bowiem on podatników w rozumieniu art. 15 ust. 1-2 ustawy o VAT, a tymi są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – w tym i spółki osobowe oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Z uwagi na tak zdefiniowany krąg podatników zobowiązanych do stosowania kasy powiedzieć muszę, że organy podatkowe uznają, iż dotyczy on wszystkich podatników, czyli zarówno podatników czynnych jak i podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT oraz podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione.

Organy podatkowe opierają swoje stanowisko dotyczące podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z podatku na regulacji zamieszczonej w przepisach z art. 111 ust. 1 oraz  ust. 5  ustawy o VAT. Ich zadaniem przepisy te pozwalają na objęcie tym obowiązkiem wszystkich podmiotów będących podatnikami (w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy).

Stanowisko prezentowane przez organy podatkowe w przedmiocie obowiązku stosowania kas rejestrujących przez podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione, które zostały wymienione w przepisach art. 43 ust. 1 ustawy o VAT oraz w przepisach §13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392), może budzić wątpliwości co do jego zasadności.

Zauważyć bowiem trzeba, że ewidencjonowaniu za pomocą kasy podlega obrót (czyli kwoty netto) i związane z nim kwoty podatku, w związku z czym u nich nigdy nie pojawią się razem obie te kwoty...

powrót VAT Kto ma obowiązek stosowania kasy fiskalnej w 2011?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________