ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Czynności wykluczające zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2011

wtorek, 15 listopada 2011 13:17

Czynności wykluczające zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Minister Finansów posiada uprawnienie do wydania przepisów zwalniających podatników VAT z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Sprawdź w stosunku do jakich podatników oraz czynności skorzystał z tego uprawnienia w 2011.

Czynności wyłączające możliwość korzystania ze zwolnienia (§4 ust. 1 rozporządzenia)

Wyjaśnienie okoliczności, w których nie znajdują zastosowania zwolnienia ustanowione w przepisach z §2-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392) należy zacząć od brzmienia przepisu z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, w którym ustanowione zostało upoważnienie dla jego wydania.

Mając powyższe na uwadze powiedzieć muszę, że Minister Finansów został upoważniony do zwolnienia w formie rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku stosowania kasy rejestrującej oraz do określenia warunków korzystania ze zwolnienia, co stanowi ogólną delegację do wydania takiego rozporządzenia. W ramach tak ogólne sformułowanej delegacji Minister Finansów przy wydawaniu rozporządzenia zobowiązany był uwzględnić:

 

•    wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;
•    stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;
•    możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
•    konieczność zapewnienia realizacji obowiązku ewidencjonowania, przy uwzględnieniu przy tym korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;
•    konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;
•    konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
•    konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.

W związku z takim brzmieniem delegacji ustawowej pojawiają się pytania i wątpliwości, w jaki sposób należy rozumieć przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392), wyłączające możliwość korzystania ze zwolnienia.

Związane są one z tym, że zwolnienia ustanowione w przepisach §2-3 ww. rozporządzenia mają charakter podmiotowy, podmiotowo-przedmiotowy oraz przedmiotowy, który w określony sposób wpływa na obowiązek stosowania kas w uregulowanych tam przypadkach. Również i przepisy z §4, które wyłączają stosowanie zwolnień z §2-3 rozporządzenia, mają różny charakter prawny, bowiem jedno z nich ma  charakter podmiotowy. Z tego też względu należy się zastanowić jakie skutki prawne w zakresie obowiązku stosowania kasy wiążą się z tymże różnym charakterem zwolnień.

Zastanowić się należy szczególnie i z tego względu, że niezbędnym jest ustalenie, czy w przypadkach utraty prawa do opisanych wcześniej zwolnień podmiotowych oraz podmiotowo-przedmiotowych, które ustanowione zostały w przepisach §2 -3 ww. rozporządzenia, skutek ten odnosi się również do zwolnień o charakterze przedmiotowym

powrót VAT Czynności wykluczające zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________