ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT E-booki. Stawka VAT w 2011

środa, 16 listopada 2011 12:37

E-booki. Stawka VAT w 2011

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Pomimo odmiennej formy e-booki są nadal książką. E-booki sprzedawane są w drodze pobrań i zapisu na nośniku klienta, nie można zatem stosować do nich obniżonych stawek VAT na podstawie dotychczasowych przepisów. Natomiast zgodnie z przepisami unijnymi, usługi świadczone drogą elektroniczną nie podlegają obniżonej stawce VAT. Sprzedaż e-booków zatem musi być opodatkowana podstawową stawką VAT.

Załącznik do ustawy o VAT dotyczący możliwości stosowania 5% stawki VAT na niektóre towary i usługi wymienia jedynie książki drukowane. Pozostaje problem z książkami na nośnikach elektronicznych, e-bookami itp.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na książki drukowane – wyłącznie książki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN są opodatkowane stawką obniżoną VAT.

Minister Finansów w piśmie z 9 maja 2011 r. (PT4/065/158/ALX/11/UE-911) wskazał, że „(…) Zharmonizowany na szczeblu UE system podatku VAT nie przewiduje co do zasady możliwości stosowania przez państwa członkowskie stawki 0% do dostawy książek i czasopism (…)”.
Podkreślił też, że sektor wydawniczy w polskim systemie podatku od towarów i usług od wielu lat był uprzywilejowany, o czym świadczy również obecna 5% stawka VAT.

Dyrektywa 2006/112 stanowi, że stawki obniżone VAT nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną. Obniżone stawki VAT mogą mieć natomiast zastosowanie do wszelkich dostaw towarów i świadczenia usług określonych w Załączniku III do Dyrektywy 2006/112.
Zgodnie z pkt 6 Załącznika III, jedną z kategorii dostaw towarów i świadczenia usług, do których można stosować obniżoną stawkę VAT jest „dostarczanie książek na wszystkich nośnikach fizycznych, również w formie wypożyczeń w bibliotekach (łącznie z broszurami, ulotkami i podobnymi materiałami drukowanymi, albumami, książeczkami obrazkowymi, do rysowania lub kolorowania dla dzieci, nutami drukowanymi lub w postaci rękopisu, mapami, mapami hydrograficznymi lub podobnymi), dzienników i periodyków, z wyłączeniem materiałów, które w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym”.

Przepisy unijne nie wyjaśniają, jakie dostawy towarów i usługi należą do zakresu pojęcia „dostarczania obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych”.

Odnośnie możliwości stosowania obniżonej stawki VAT do e-booków stanowisko zajęła Komisja Europejska, która stwierdziła, że Dyrektywa 2009/47 rozszerzyła zakres, dla jakiego Państwa Członkowskie mogą stosować zredukowaną stawkę VAT. W preambule do Dyrektywy 2009/47 wskazano, że odniesienie do książek umieszczone w Załączniku III do Dyrektywy 2006/112 zostało zmienione w celu jego doprecyzowania oraz aktualizacji ze względu na wymogi postępu technicznego.

Ze względu na wyjątkowy charakter stosowania obniżonych stawek VAT, nie można rozszerzyć ich stosowania na przypadki wprost niewymienione w przepisach. Jako że e-booki nabywane są w drodze pobrań i zapisuje na nośniku klienta, nie można stosować do nich obniżonych stawek VAT na podstawie dotychczasowych przepisów.

Ponieważ Rada zdecydowała się nie dokonywać zmiany przepisów dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przy nowelizacji Dyrektywy 2009/47, do usług tych ma zastosowania stawka podstawowa VAT. Komisja nie ma w planach występować z nowymi inicjatywami w tym zakresie.

Komisja Europejska wskazała również, że sprzedaż książek na różnego rodzaju nośnikach stanowi dostawę towarów, która może być objęta obniżoną stawką. Natomiast sprzedaż e-booków stanowi usługę, do której taka stawka nie ma zastosowania.

powrót VAT E-booki. Stawka VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________