ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Nowy wzór formularza w podatku od spadków i darowizn

piątek, 18 listopada 2011 12:51

Nowy wzór formularza w podatku od spadków i darowizn

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 23 października 2011 r. obowiązuje nowy formularz SD-3 i SD-3/A w podatku od spadków i darowizn. Te deklaracje podatkowe składają osoby, które nabyły rzeczy lub prawa majątkowe i podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Nowy formularz ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku zapisu zwykłego oraz zapisu windykacyjnego.

SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych oraz SD-3/A, które zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.), składają podatnicy podatku od spadków i darowizn, którzy nabyli rzeczy lub prawa majątkowe w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn, Dz.U. nr 216, poz. 1276).

 

 

Podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

  1. nabycie rzeczy lub praw majątkowych, w szczególności: orzeczenie sądu, testament, umowę, ugodę, zaświadczenie banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci;
  2. posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej;
  3. istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia, w szczególności: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym, faktury dokumentujące poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.

W przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników, mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

Wtedy zeznanie podatkowe składa się wraz z informacją o pozostałych podatnikach - SD-3/A. Zasada ta nie ma zastosowania do nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym tytułem zasiedzenia.

Do wyczerpania nakładów druków formularzy, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., może być stosowany wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowego formularza, z wyłączeniem przypadków, gdy zgłoszenie dotyczy nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego lub windykacyjnego.

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

SD-3/A Informacja o pozostałych podatnikach

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

powrót Podatek od spadków i darowizn Nowy wzór formularza w podatku od spadków i darowizn

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________